اقدام پژوهی: چگونه استرس ارزشیابی را در دانش آموزان کنترل کردم؟

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 48

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CFTP08_1119

تاریخ نمایه سازی: 11 مهر 1401

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش حل مشکل استرس دانش آموزان در کلاس درس، از طریق کنترل محرکه های استرس زای از نظر دانش اموزان است. جامعه موردنظر در این پژوهش، دانش آموزان کلاس پنجم و نمونه آماری موردنظر، دانش آموزان کلاس پنجم مدرسه نسیبه می باشد؛ این پژوهش از نوع پژوهش در عمل فردی بوده و در سطح کلاس درس انجام گرفته است. در این پژوهش از پرسش نامه های مولف ساخته در روند گردآوری داده های شاهد یک استفاده شده است و همچنین ۲ مولفه از مولفه های ذ کر شده در شاهد ۱ که به صورت عملی پیاده سازی شده اند نیز در شاهد ۲ مورداستفاده قرار گرفته است. یقینا حل مشکل مذکور نیازمند فعالیت در حیطه ها و مولفه های مختلفی بوده که نیاز است، چرخه حلزونی فعالیت های موثر و راهکارها تا زمان حل کامل مشکل تداوم یابد. همچنین در تمام طول پژوهش، وجود ۴ اعتبار بازده، تسهیل کننده، دموکراتیک و گفت وگویی مورد توجه قرار گرفته است. در پژوهش حاضر با به کارگیری دوراه حل ناظر به بهبود ارتباط میان کادر آموزشی مدرسه و تغییر چینش کلاس، موفق شدیم مشکل ۳ نفر از دانش آموزانی که در ایجاد ارتباط با دانش آموزان دیگر با چالش مواجه هستند راه حل و ارتباط دانش آموزان مختلف را در کلاس بهبود بخشیم. همچنین ارتباط میان دانش آموزان با کارد مدرسه که یکی از عوامل استرس از نظر دانش آموزان به حساب می آیند به صورت نسبی کنترل نماییم که سنجش اثربخشی این فعالیت نیز باید در بلندمدت انجام پذیرد. نتایج این پژوهش نشان می دهد، ارتباط میان دانش آموزان با ویژگی ها تحصیلی مختلف همچنین ارتباط مناسب میان دانش آموزان و کادر مدرسه و ازجمله معلم و مدیر از عوامل موثر بر کنترل استرس و از نظر دانش آموزان نبود این ارتباطات از محرکه های بسیار مهم در زمینه ایجاد استرس می باشد.

نویسندگان

علی حسینی مرام

کارشناسی علوم تربیتی، آموزش ابتدایی، دانشگاه فرهنگیان شهید بهشتی اقلیداداره کل آموز ش وپرورش استان فار س

محمدصادق حدادان

دانشجوی دکترای روانشناسی تربیتی، مربی دانشگاه فرهنگیان شهید بهشتی اقلید اداره کل آموز ش وپرورش استان فارس