بررسی ارتباط ذهن آگاهی و همدلی عاطفی با صمیمت و سرسختی در بین پرستاران شاغل در بخش های کرونای شهر سنندج

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 22

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

RTCONFE05_183

تاریخ نمایه سازی: 6 مهر 1401

چکیده مقاله:

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط ذهن آگاهی و همدلی عاطفی با صمیمت و سرسختی در بین پرستاران شاغل در بخش های کرونای شهر سنندج انجام شده است .روشپژوهش : نوع مطالعه به لحاظ راهبرد توصیفی - همبستگی ، هدف کاربردی و از لحاظ گردآوری دادهها پیمایشی بود. جامعه آماری آن را کلیه پرستاران شهر سنندج که در سال ۱۳۹۸ مشغول به فعالیت بودند تشکیل می داد. براساس جدول مورگان ۲۵۰ نفر به عنوان نمونه به صورت در دسترس انتخاب شدند. جهت سنجش متغییرهای تحقیق از چهار پرسش نامه ذهن آگاهی بائر و همکاران، سرسختی کوباسا و همکاران، صمیمیت والر، فرالی و برنان و همدلی - عاطفی دیویس استفاده شد. سرانجام به منظور تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق از ضریب همبستگی پیرسون در سطح خطای ۰۵/۰ استفاده شده است . لازم به ذکر است که کلیه تحلیل های آماری با کمک نرمافزار SPSS انجام شد.نتایج : تجزیه و تحلیل یافته ها نشان داد بین ذهن آگاهی و همدلی ؛ بین ذهن آگاهی و سرسختی ؛ بین همدلی عاطفی و سرسختی ، همدلی عاطفی و صمیمیت ، بین سرسختی و صمیمیت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. این در حالی بود که بین ذهن آگاهی و صمیمت رابطه ای معناداری وجود نداشت .نتیجه گیری : با توجه به نتایج بدست آمده مشخص می گردد با وجود شرایطسخت کاری در زمان شیوع کرونا بیشر پرستاران شاغل در بیمارستانهای سنندج که در بخش های کرونا خدمات رسانی می کنند دارای ارتباط خوب و قابل قبولی هستند.

نویسندگان

دانش صفریان

گروه روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سنندج، ایران