رابطه ی عدالت سازمانی و تعهد سازمانی با رضایت شغلی در بین معلمان مدارس متوسطه شهرستان طبس

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 28

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

LPCONF04_074

تاریخ نمایه سازی: 5 مهر 1401

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه ی بین عدالت سازمانی و تعهد سازمانی با رضایت شغلی در بین معلمان مدارس متوسطه شهرستان طبس می باشد. . جامعه آماری این تحقیق را کلیه معلمین شاغل در پایه متوسطه شهرستان طبس که شامل ۲۳۵ نفرکارمند میباشد تشکیل میدهد.این بررسی به روش توصیفی از نوع همبستگی صورت گرفته و جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه عدالت سازمانی(مورمن،(۱۹۹۱، تعهد سازمانی(آلن و مایر،(۱۹۹۰ و رضایت شغلی(زالی،(۱۳۸۴ بهره گرفته شده است و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و ضریب رگرسیون چندگانه استفاده شده است و نتایج حاصل به شرح زیر می باشد:بین عدالت سازمانی و رضایت شغلی رابطه ای معنی دار وجود دارد. مولفه های عدالت سازمانی با رضایتشغلی دارای رابطه ای معنی دار هستند و از این مولفه ها، تنها عدالت رویه ای قادر به پیش بینی رضایت شغلیمی باشد. و از طرف دیگر متغیر تعهد سازمانی قادر به پیش بینی رضایت شغلی نمی باشد. از مولفه های تعهد سازمانی، تنها تعهد عاطفی قادر به پیش بینی رضایت شغلی می باشد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

نرگس صفری نادری

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش توسعه منتابع انسانی