بررسی عوامل موثر بر افت تحصیلی دانش آموزان

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 42

فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

LPCONF04_032

تاریخ نمایه سازی: 5 مهر 1401

چکیده مقاله:

یکی از مشکلات بزرگ نظام آموزش و پرورش و خانواده های دارای فرزند که هرسال منجر به هدر رفتن میزان زیادی از امکانات، منابع و استعدادهای بالقوه انسانی می شود و تاثیرات غیرقابل جبرانی را در ابعاد فردی و اجتماعی به جای می گذارد، پدیده افت تحصیلی است. این پژوهش با هدف بررسی عوامل موثر بر افت تحصیلی دانش آموزان صورت گرفت. برای این مهم، برروی دانشآموزان متمرکز شده ایم که تعداد کل دانش آموزان در این مقطع طبق آمار ۶۵۳ نفر می باشد، و با استفاده از فرمول کوکران تعداد حجمنمونه ۱۵۲ نفر محاسبه گردید نتایج نیز با استفاده از نرم افزار SPSS در بخش توصیفی و با توجه به توزیع نرمال داده ها بر مبنای Lisrelبخش تببینی مورد سنجش قرار گرفت. ابزار جمع آوری داده ها نیز پرسشنامه استاندارد می باشد. نتایج نشان داد که عوامل درونی نظام آموزشی مانند نامناسب بودن محتوای برنامه ها با نیازها، استعدادها و علایق دانش آموزان؛ نامناسب بودن شرایط و فضای کلاس درس با نیازها و شرایط اجتماعی-روانی دانش آموزان؛ نامناسب بودن معلمان از نظر شایستگی ها و شیوه تدریس؛ تعامل معلم و شاگرد و همچنین عوامل بیرونی نظام آموزشی مانند فقر و محرومیت اقتصادی، وضعیت خانوادگی و فقر فرهنگی بر مساله افت تحصیلی دانش آموزان تحت پوشش سازمان بهزیستی تاثیر معناداری دارد. حل این مساله نیازمند همکاری همه جانبه ای است کهبایستی از سوی همه نهادهای جامعه انجام گیرد بدین ترتیب و با توجه به نتایج پژوهش، پیشنهادات کاربردی و پژوهشی ارائه شدهاست.

نویسندگان

مهرانگیز صیادی

دبیر، سازمان آموزش و پرورش، استان کرمانشاه، ایران

روح انگیز صیادی

مدیر مدرسه، سازمان آموزش و پرورش، استان کرمانشاه، ایران

مرضیه صیادی

هنرآموز، سازمان آموزش و پرورش، استان کرمانشاه، ایران