بررسی تنوع ریز ریخت شناسی در بذرهای اعضای قبیله Triticeae در ایران

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 122

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SEEDTECH05_022

تاریخ نمایه سازی: 4 مهر 1401

چکیده مقاله:

قبیله Triticeae در ایران مشتمل بر ۱۱ جنس توزیع شده در زیستگاه های مختلف است. در تحقیق حاضر برای حل مشکلات مربوط به شناسایی و تفکیک گونه های این گیاهان از خصوصیات ریز ریخت شناسی گندمه به عنوان صفات افتراقی استفاده شده است. بذر ۴۵ جمعیت متعلق به ۷ جنس و ۱۷ گونه و زیرگونه از اعضای این قبیله با استریومیکروسکوپ و میکروسکوپ الکترونی نگاره بررسی شده است. مجموعه صفات کمی و کیفی ارزیابی شده نشان داد که خصوصیات گندمه در گیاهان مورد بررسی، دارای تنوع بوده و این تنوع در اندازه گندمه و جنین، شکل ناف و گندمه و الگوی تزئینات سطحی مشاهده شد. ارزیابی ها موید حضور سه گروه مشخص به عنوان triticinoid، henrardioid و elymoid می باشد. خصوصیات این گروه ها با نتایج تحقیقات پیشین مقایسه شد. خصوصیات بذر در اعضای این قبیله در ایران دارای ارزش تشخیصی است.

نویسندگان

فاطمه آباریان

دانش آموخته کارشناسی ارشد سیستماتیک گیاهی، گروه علوم گیاهی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه الزهرا، تهران

مریم کشاورزی

دانشیار، گروه علوم گیاهی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه الزهرا، تهران

سمانه مسافری

استادیار، گروه علوم گیاهی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه الزهرا، تهران

زهرا ناظم بکایی

دانشیار، گروه علوم گیاهی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه الزهرا، تهران