مقایسه تاثیر دو روش تدریس JIGSAW مبتنی بر یادگیری سیار و سخنرانی بر میزان یادگیری و یادگیری پایدار دانشجویان فوریت های پزشکی

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 85

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

VCMMU01_014

تاریخ نمایه سازی: 4 مهر 1401

چکیده مقاله:

استراتژی های آموزشی بالاخص استفاده از روش های تکنولوژیک نقش مهمی در یادگیری دانشجویان دارند. یادگیری زمانی رخ می دهد که فراگیر نقش اصلی را در فرآیند یادگیری داشته باشد. لذا هدف از این مطالعه، مقایسه تاثیر دو روش تدریس JIGSAW مبتنی بر یادگیری سیار و سخنرانی همراه با پرسش و پاسخ بر میزان یادگیری و یادگیری پایدار دانشجویان فوریت های پزشکی می باشد .این مطالعه نیمه تجربی در دانشجویان فوریتهای پزشکی به تعداد ۳۰ نفر انجام شد. محتوای دوره طبق نظر اساتید متخصص به دو بخش تقسیم شد و هر بخش با روش JIGSAW و تدریس سخنرانی آموزش داده شدند. در کلاس درس به شیوه JIGSAW قبل و بعد از ارائه هر مبحث، پیش آزمون و پس آزمون با استفاده از نرم افزار Kahoot انجام شد. ارزیابی میزان یادگیری و یادگیری پایدار، از طریق برگزاری آزمون پایان ترم و ۳ ماه پس از صورت گرفت. داده ها در نرم افزارSPSS نسخه ۱۱ ، تحلیل شدند. نتایج این بررسی نشان داد که اختلاف میانگین نمرات دانشجویان در دو روش سخنرانی ۲/۸۰± ۱۶/۲۵ و JIGSAW ۱/۹۲±۱۸/۲۵ در آزمون مرحله اول از لحاظ آماری معنادار بود. همچنین در سه ماه بعد، اختلاف میانگین نمرات دانشجویان در روش JIGSAW ۰/۸۹±۱۷/۹۹ نسبت به سخنرانی ۱/۷۳۱۰/۱۱ معنادار بود وکلیه دانشجویان رضایت خود از استفاده از Kahoot را مطرح نمودند. نتایج مطالعه نشان می دهد با توجه به اینکه آموزش به روش JIGSAW بر مشارکت فعال، یادگیری دانشجو محور و بازخوانی مطالب تمرکز دارد، سبب افزایش میزان یادگیری، درک عمیق و یادگیری پایدار می گردد. استفاده از نرم افزار Kahoot منجر به مشارکت فعال، رقابت دوستانه و تلاش بیشتر برای یادگیری شد. بنابراین استفاده از این روش آموزشی جهت تدریس دانشجویان فوریت های پزشکی که نیازمبرم به استفاده از آموخته ها در کل دوران کاری دارند، به اساتید و برنامه ریزان آموزشی، توصیه می گردد.

نویسندگان

سارا شهبازی

کارشناسی ارشد، پرستاری، دانشکده پرستاری بروجن، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران.

سلیمان احمدی

دکترای تخصصی، آموزش پزشکی، دانشکده مجازی، آموزش پزشکی و مدیریت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.