ارزیابی عملکرد سازمان و بررسی تاثیر محدودیت مالی وکارایی مدیران

سال انتشار:

1401

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

126

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MNGC05_043

تاریخ نمایه سازی: 29 شهریور 1401

چکیده مقاله:

توانایی مدیریتی بالاتر می تواند منجر به مدیریت کارا تر عملیات روزانه شرکت شود، خصوصا در دوره های بحرانی عملیات، که تصمیم گیری های مدیریتی می تواند تاثیر به سزایی بر عملکرد شرکت داشته باشد. از این رو، ما در این تحقیق به بررسی تاثیر کارایی مدیران و محدودیت مالی بر عملکرد شرکت می پردازیم. متغیر وابسته این پژوهش عملکرد شرکت و متغیر مستقل کارایی مدیران (که از طریق سنجش بازده غیرعادی محاسبه می شود)، می باشند. تحقیق در بازه زمانی سال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۷ برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. به منظورگردآوری داده های موردنیاز برای انجام این پژوهش، ازروش کتابخانه ای استفاده گردید و همچنین در این تحقیق برای بررسی فرضیات از نرم افزار Eviwes و آزمون رگرسیون پانل دیتا استفاده شده است. در نهایت در این تحقیق نتیجه گیری شد کارایی مدیران بر بازده دارایی ها و بازده سرمایه اثر مثبت و معناداری دارد و محدودیت تامین مالی بر بازده دارایی ها و بازده سرمایه اثر منفی و معناداری دارد.

نویسندگان

حمیداولیا زاده
حمید اولیا زاده

رییس امور مالی مراکز پزشکی شهرداری مشهد

سیدعلیبحرالعلومی طباطبایی
سیدعلی بحرالعلومی طباطبایی

کارشناس مسئول امورمجامع وحسابرسی داخلی شهرداری مشهد

سیدمهدیحسینی
سیدمهدی حسینی

مسئول امور رسیدگی اسنادمالی شهرداری مشهد

ملیحهابویی مهریزی
ملیحه ابویی مهریزی

مسئول امور درآمد مراکز پزشکی شهرداری مشهد