بررسی اثر میانجی کیفیت مدیریت ریسک در رابطه بین مدیریت ریسک پورتفولیوو موفقیت پورتفولیو

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 41

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EEMCO03_022

تاریخ نمایه سازی: 28 شهریور 1401

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین مدیریت ریسک (مالی ) و موفقیت پورتفولیوی با مدیریت ریسک پورتفولیو در شرکت های پروژه محور انجام شده است . روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران ارشد سازمان، مدیر پورتفولیو، مدیر پروژه و یا مهندسین ارشد یا سرپرستان پروژه ها می باشد که از این بین براساس روش کوکران به تعداد ۲۵۵ نفر و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، نمونه آماری انتخاب گردید. در این پژوهش از تلفیق پرسشنامه پژوهش های تلر و کک (۲۰۱۳)، تلر، کک و گموندن (۲۰۱۴) و تلر و همکاران (۲۰۱۲) جهت تدوین پرسشنامه نهایی استفاده شده است . روایی پرسشنامه ها از نظر محتوایی حاصل شده و پایایی پرسشنامه ها از طریق ضریب آلفای کرونباخ تعیین گردیده است . نتایج پژوهش نشان داد که مدیریت ریسک پورتفولیو بر کیفیت مدیریت ریسک اثر مثبت و معناداری دارد. همچنین کیفیت مدیریت ریسک بر موفقیت پورتفولیوی اثر مثبت و معناداری دارد. در نهایت نتایج نشان داد که کیفیت مدیریت ریسک در رابطه بین مدیریت ریسک پورتفولیو و موفقیت پورتفولیو اثر میانجی دارد.

نویسندگان

مهدی سلامی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات