بررسی تاثیربازاریابی دهان به دهان برروی عملکرد فروش واحدهای ملکی با اثر میانجی شبکه های اجتماعی(مطالعه موردی آژانس های املاک استان تهران)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 25

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JOMSR-10-4_021

تاریخ نمایه سازی: 28 شهریور 1401

چکیده مقاله:

امروزه استفاده از انواع استراتژی های بازاریابی برای افزایش عملکرد فروشدر سازمانها و کسب و کارها اهمیت به سزایی پیدا کرده است. با بررسی هر چه بیشتر روابط بین انواع استراتژی ها و نقش آنها در کسب و کارها میتوانیم برنامه ریزی مناسبتری در خصوص استفاده بهینه از هر استراتژی داشته باشیم. این پژوهش با هدف بررسی و ارزیابی تاثیر بازاریابی دهان به دهان بر روی عملکرد فروش واحدهای ملکی با اثر میانجی شبکه های اجتماعی انجام شده است. پژوهش حاضر، از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی- همبستگی می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش مطالعه کتابخانه ای و پرسشنامه بوده است. جامعه آماری پژوهش نیز شامل کلیه املاکی های شمال شهر تهران می باشد که تعداد ۳۵ نفر برای نمونه به صورت تصادفی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. برای بررسی پایایی پژوهش از شاخص آلفای کرونباخ استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها، از روش های آماری در قالب آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد در سطح استنباطی برای بررسی فرضیات پژوهش، از روش رگرسیون با استفاده از نرم افزار SPSS بهره گرفته شد.یافته ها نشان میدهد که بازاریابی دهان به دهان بر عملکرد فروش تاثیر مثبت و معناداری دارد، ولی متغیر بازاریابی شبکه ای بر عملکرد فروش اثر معناداری ندارد. همچنین بازاریابی شبکه ای در رابطه بین بازاریابی دهان به دهان و عملکرد فروش، نقش میانجی را ایفا می کندو.همچنین میتوان دریافت که رابطه مثبت و متوسط بین بازاریابی شبکه ای و عملکرد فروش بر قرار است. همچنین بین بازاریابی دهان به دهان و بازاریابی شبکه ای نیز رابطه معنادار وجود دارد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

وحید رضازاده

گروه مدیریت کسب وکار واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

امیرحسین پور ابراهیم

گروه مدیریت کسب وکار واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران