بررسی مقایسه ای الگوی مصرف مواد غذایی در جمعیت سالمندان شهر و روستاهای ارومیه

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 64

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IRCMMS04_045

تاریخ نمایه سازی: 23 شهریور 1401

چکیده مقاله:

مقدمه: امروزه افزایش جمعیت سالمندان توجهات جوامع را به امر سلامت این قشر به همراه داشته است. از آنجایی که پدیده سالمندی به همراه بیماری های خاص این دوران، مشکلات تغذیه ای را هم به دنبال دارد، یکی از زمینه های مورد توجه سیاست مداران امر سلامت جوامع همین وضعیت تغذیه ای این قشر می باشد و همانطوریکه خیلی از مسائل مرتبط با سلامتی در دو منطقه شهر و روستا متفاوت می باشند، مطالعه حاضر به بررسی وضعیت تغذیه ای و مقایسه آن در سالمندان شهر و روستا پرداخته است. مواد و روش کار: مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی(توصیفی-تحلیلی) بوده که در آن بررسی وضعیت الگوی غذایی با استفاده از پرسش نامه یادآمد غذایی ۷۲ ساعته و اندازه گیری های آنتروپومتریک بر روی ۴۳۲ نفر از سالمندان بالای ۶۰ سال ساکن روستاها و شهر ارومیه صورت گرفته و اطلاعات پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزار FP۲ و SPSS۱۶ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته ها: نتایج حاکی از این است که میانگین نمایه توده بدن در جمعیت روستایی برابر ۳/۹۹ ± ۹/۲۴ و در جمعیت شهری برابر ۴/۷۷ ± ۲۶/۷۲ بوده که این اختلاف از نظر آماری معنی دار می باشد P=۰/۰۰۱ . از نظر ریز مغذی ها، ویتامین های A,B۱,B۲,B۳,B۶,B۱۲,E,C و کلسیم در قیاس با RDA ، بیشترین کمبودها مربوط به دریافت ویتامین های A۱,B۲,B۶,B۱۲,C بوده است و از نظر میانگین دریافت ویتامین های B۱۲, و کلسیم اختلاف معنی داری بین دو گروه مشاهده گردید. بحث و نتیجه گیری: مطالعه حاضر نشان داد که سالمندان ساکن روستا از وضعیت به نسبت مناسب تر تغذیه ای در قیاس با سالمندان شهری برخوردارند اما در کل هر دو گروه جمعیتی از وضعیت مناسبی برخوردار نبوده و کم و بیش دچار مشکلات تغذیه ای می باشند. فلذا باید برنامه های مناسب مداخله ای برای این گروه جمعیتی طراحی و اجرا گردد.

کلیدواژه ها:

سالمندی ، الگوی مصرف مواد غذایی ، سوء تغذیه

نویسندگان

جمیله امیرزاده ایرانق

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران

نوریه امیرزاده

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران

جواد رسولی

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران