روسیه: را در نام و نشان، با کهن ترین زبان عالم بشناسید

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 35

فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

LLCSCONF12_058

تاریخ نمایه سازی: 21 شهریور 1401

چکیده مقاله:

بنام خدا درکشور ایران، زبانی از پیشینیان وجود دارد بنام «زبان لک» گویشگران این زبان بسیارکهن، فهم کلام را در نطق بیانی تلفظ حرف به تنهایی در صداگفتاری می فهمند و دنبال می کنند یعنی ابراز ریتم صدای یک حرف بهتنهایی در گویشگری این زبان کهن، بار معانی کلمه ای کامل با درک مفاهیم و نقش تصویری و تفهیمی چندگانه باخود دارند و ترکیب بیانی چند حرف در چینش یک واژه، در این زبان، بیان کننده ی معانی یک جمله، هستندروند صداگفتاری در گویایی سبک سخنورزی زبان لک جریانی حرف خوانی دارند رایج شدن طرز گویش های گوناگون،در شعاع گستره جهان، اکثریت رویکرد جمله خوانی دارند یعنی در قالب چینش ترکیب چند حرف، که تبدیل بهیک واژه بشود گویشگری این زبان ها در واژه گفتاری شکل بگیرد ، این دو پیمایش ، جریانی دوگانه گویی پدید آوردهزبان حرف خوان لک، با این شگفتی شکل گرفته که تولید حرفآهنگ آن، به سیمای رخساری تنیده شده یعنی گویشگرتلفظ حرف به تنهایی این زبان در قالب بیان صوت، شناسه عضوی پازلی از نماد صورت خود که آن عضو، درج کننده نوع تاثیر ریتم حر فند تنه اندامی شناخته شده مرئی آن را بعنوان چهره گیرایی نوع ریتم، چگونگی نمودار آن را بعنوان تناسب مرئی و زنده حرف، مثل الگوی «لب یا دماغ و..» بسترآهنگ حرف نموده اند با این نگرش و روش بشر اولیه تولید صدای نامرئی را با نقشاهنگ سیمای مرئی معین، و ابراز ریتم حرف را با پشتوانه سیمای تنه تمثالیرخساری تلفیق، و الگوی آن عضو یا تنه درک کننده اثرات صوت حرف را جهت تصویرسازی سرمایه، و رواج د اده انداما پس از گذر زمان که طرز گویش ها، در گستره ممالک جهان رونق یافته نسل های بعدی رویکرد حالت بخشی بهلفظ گفتار ی که صرفا صوتی باشد دنبال نموده؛ در این پوست اندازی، سه جریان پدید آمد اول: تلفظ حرف به تنهاییبرای گویشگرسب ک گرا، بی معنا و مفهوم شده دو م: ابراز حرف به تنهایی با سرمایه تصویری برای آنان، غیر از الگوهایالفبایی، برای نسل های بعدی مبهم نموده اند و سوم: از همه مهم تر رویکرد به طریق گویشگر در جمله خوانی، باعثشده که انسان های کنونی به این نتیجه برسند که شکل گیری رونده صداگفتاری بشر، تحت جریانی نامرئی است؛ ایندر صورتی ست که مطابق کشف علم ادبی که توسط بنده صورت پذیرفته، روند علمی دانش صداگفتاری بشر تحت شناختتصویری و با جریان مرئی نهادینه هستند بنابرگفته ها دانش صداگفتاری انسان های اولیه که اجداد همگان محسوبشوند رویکرد صداگفتاری ابتدایی آنان برپایه فهم تلفظ حرف به تنهایی شکل گرفته و الفبای مفاهیم بخش صداگفتاری آنان در بنیان، با گویشگری تلفظ حروف معنادار درآمیخته تص ویر، نطق سخنورزی را دنبال و نهادینه نموده اند.

نویسندگان