تحلیل اثرات سیستم های دینامیک اطلاعاتی حسابداری بر رقابت پذیری پایدار در چارچوب اقتصاد دانش بنیان

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 51

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EMECONF07_021

تاریخ نمایه سازی: 20 شهریور 1401

چکیده مقاله:

به طور کلی، حسابداری را سیستم اطلاعاتی معرفی می نمایند که هدف اصلی آن تهیه ی اطلاعات سودمند برای تصمیم گیری ها می باشد. طراحی و اجرا صحیح و تطبیق مطلوب سیستم های اطلاعاتی با نیازهای سازمان؛ ضمن فراهم کردن بستر لازم برای تهیه ی اطلاعات به موقع و سودمند؛ افزایش رقابت پذیری سازمان را نیز درپی خواهد داشت لذا هدف اصلی و اساسی تحقیق حاضر تحلیل اثرات سیستم های دینامیک اطلاعاتی حسابداری بر رقابت پذیری پایدار در چارچوب اقتصاد دانش بنیان می باشد. این تحقیق بر اساس هدف از نوع تحقیقات کاربردی می باشد. همچنین بر اساس نحوه گردآوری اطلاعات از نوع تحقیقات میدانی و همچنین از نظر نوع، تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مدیران ارشد موسسات حسابرسی شهر تهران می باشد که تعداد ۱۱۰ نفر از آنها مطابق جدول مورگان به شیوه نموه گیری تصادفی ساده انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج حاصل از تحلیل فرضیه های تحقیق نشان داد سیستم های دینامیک اطلاعاتی حسابداری بر رقابتپذیری پایدار در چارچوب اقتصاد دانش بنیان تاثیر معناداری دارد.

کلیدواژه ها:

سیستم های دینامیک اطلاعاتی حسابداری ، رقابت پذیری پایدار ، اقتصاد دانش بنیان

نویسندگان

داود نوروززاده

دانش آموخته مقطع دکترای مدیریت تولید و عملیات، تهران، ایران

لیلا عباسزاده اصل

کارشناس حرفه ای حسابداری-حسابداری خدمات و تولیدات صنعتی، کرج، ایران