شناسایی و اولویت بندی مولفه ھای محیطی داخلی و محیط خارجی شرکت در ورود به بازارھای بین الملل

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 52

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IMSYM08_054

تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1401

چکیده مقاله:

آگاھی از عوامل موثر بر انتخاب استراتژی و نحوه ورود به بازارھای خارجی، برای محققان و مدیران به طور عام و برای کسب و کار ھای مایل به ورود به بازارھای خارجی به طور خاص، از اھمیت بالایی برخوردار است. از این رو پژوھش حاضر به دنبال تعیین عوامل موثر بر انتخاب استراتژی و نحوه ورود صنعت شیرینی و شکلات ایران به بازارھای خارجی است. تحقیق حاضر به لحاظ ھدف کاربردی، به لحاظ ماھیت توصیفی و به لحاظ روش پیمایشی است. جامعه آماری پژوھش را مدیران، معاونان و کارکنان بازاریابی و واحد پژوھش و توسعه شرکت ھای تولید کننده شیرینی و شکلات تشکیل دادند(۲۲۲نفر). حجم نمونه بر اساس جدول مورگان ۱۴۱ نفر برآورد شد. به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته با ۱۱ گویه استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه بر اساس نظرات کارشناسان بررسی، اصلاح و تایید شد. ضریب آلفای کرونباخ متغیر عوامل محیط داخلی (۰/۸۴۷) و عوامل محیط خارجی (۰/۷۳۳) بدست آمد که بالاتر از ۰/۷ بدست آمد و بیانگر ھماھنگی درونی گویه ھا و پایایی بالای پرسشنامه است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ھا از آزمون t یک نمونه ای و آزمون فریدمن با کاربرد نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج نشان داد؛ میانگین بدست آمده (۳/۵۸) و (۲/۹۸) بالاتر از میانگی مفروض (۳) بود از این رو عوامل محیط داخلی و خارجی شرکت در ورود به بازارھای خارجی از عوامل موثر ھستند. ھمچنین رتبه بندی عوامل محیط داخلی و خارجی نشان داد مولفه سیاستھای دولتی و تطبیق کالا با کشور ھدف دارای بیشترین تاثیر است.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

اسماعیل علاقه مند شندی

دانشجو دکتری، دانشکده مدیریت واقتصاد، دانشگاه علوم و تحقیقات، تهران، ایران

شهاب ذی فهم

دانشجو کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت واقتصاد، دانشگاه علوم و تحقیقات، تهران، ایران

سیامک محمدعلی خانی

دانشجو کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت واقتصاد، دانشگاه علوم و تحقیقات، تهران، ایران