بررسی و ارتباط کاربری اراضی در توسعه پایدارشهری مطالعه موردی:شهرزابل

سال انتشار:

1401

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

54

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NICONF09_150

تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1401

چکیده مقاله:

امروزه زمین و کاربری اراضی از محورهای اساسی شهرسازی و یکی از اهرم های توسعه پایدارشهری به حساب می آیداز جمله شرایط مهم تحقق توسعه پایدار شهری بهره برداری بهینه از زمین های شهری است در این میان ارتباط تنگاتنگی میان کاربری زمین به عنوان محور اصلی برنامه ریزی شهری و توسعه پایدار شهری وجود دارد در واقع کاربری زمین در هسته مفاهیم پایداری، پیوند دهنده میان خواسته های برنامه ریزی و مفهوم پایداری است تحقیق حاضر نیز به دنبال بررسی و ارتباط کاربری اراضی شهری در توسعه پایدارشهری می باشدروش انجام مطالعه در این تحقیق با توجه به ماهیت کار مبتنی بر روش توصیفی - تحلیلی می با شد.جهت گیری اصلی این پژوهش کاربردی است . مبانی نظری و پیشینه تحقیق با استفاده از منابع کتابخانه ا ی و اسنادی تد وین شده است نتایج تحقیق نشان می دهد.شهر زابل در زمینه کاربری اراضی دچار فقر می باشد بطوریکه اکثر کاربری های مورد نیاز در شهر زابل با کمبود مواجه می باشد همچنین اراضی فاقد نقش و کاربری در شهر زابل وجود دارند که وجود این اراضی فاقد نقش و کاربری هیچ گونه تاثیری در فرایند توسعه شهر زابل ندارند و حتی به صورت منفی عمل می کنند چرا که با عدم داشتن نقش و کاربری باعثمحروم شدن شهر ازمهمترین دارایی خویش یعنی اراضی شهر می گردد با این تفاسیر متوجه می شویم که یکی ازموانع توسعه شهر زابل فقر کاربری اراضی می باشد

نویسندگان

اسماخندان
اسما خندان

دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، دانشگاه زابل

مصطفیایستگلدی
مصطفی ایستگلدی

استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، دانشگاه زابل

غلامعلیخمر
غلامعلی خمر

استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، دانشگاه زابل .

زهراسرابندی
زهرا سرابندی

دانشجوی دکتری برنامه ریزی شهری ، دانشگاه آزاد واحد زاهدان