شناسایی و ارزیابی ریسک در پروژه های تعاونی مسکن

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 166

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CMAES03_010

تاریخ نمایه سازی: 1 شهریور 1401

چکیده مقاله:

در کشورهای نوپا و در حال توسعه توجه به ارزیابی ریسک پروژه های عمرانی بیشتر مدنظر مدیران پروژه های عمرانی است. یکی از مهمترین مشکلات ساختاری و توسعه ای در ارزیابی ریسک پروژه های عمرانی، شناسایی معیارهای اثرگذار و اولویت بندی صحیح آنهاست. بر این اساس در پژوهش حاضر به شناسایی و ارزیابی ریسک پروژه های تعاونی مسکن کلانشهر قم پرداخته شد. بدین منظور ابتدا بر اساس نظرات کارشناسان خبره، معیارهای مهم شامل -۱ هزینه، -۲ زمان و -۳ کیفیت تعریف شدند و برای هر یک از آنها، شش زیرمعیار مرتب شناسایی شد. در مرحله بعد ضمن بررسی اعتبار معیارها و زیرمعیارها، پرسشنامه های پنج گزینه ای بر مبنای طیف لیکرت طراحی شد و بر اساس نظر کارشناسان خبره، بانک داده تهیه شد. در بخش تحلیلهای آماری، از آزمون های میانگین یک جامعه، آزمون همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی و تجزیه و تحلیل عاملی استفاده شد. نتایج نشان داد در معیار هزینه، بیشترین امتیازها با سطح معنی داری بالای ۹۵ درصد مربوط به زیرمعیارهای -۱ هزینه تهیه مصالح و تجهیزات و -۲ افزایش هزینه های ناشی از تورم و افزایش قیمت مصالح است. در معیار زمان، بیشترین امتیازها با سطح معنی داری بالای ۹۵درصد مربوط به زیرمعیارهای -۱ زمانبندی اتمام و تحویل پروژه، -۲ زمانبندی مراحل اجرا و برنامه ریزی پروژه و -۳ تاخیر در پرداخت مطالبات پیمانکار و سایر عوامل اجرایی است. در معیار کیفیت، بیشترین امتیازها با سطح معنی داری بالای ۹۵ درصد مربوط به زیرمعیارهای -۱ تخصص عوامل اجرایی پروژه، -۲ نظارت عالیه در طول اجرای طرح، -۳ رعایت استانداردها و مشخصات فنی در قرارداد است. طبق نتایج، جلوگیری از افزایش هزینه های تامین مصالح و تجهیزات و کنترل هزینه های ناشی از تورم از طریق مدیریت زمانبندی مراحل تکمیل پروژه میتواند در کاهش ریسک پروژه های تعاونی مسکن کلانشهر قم اثرگذار باشد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

محمدصابر شریف زاده

موسسه آموزش عالی انرژی

مهدی فتاحی

هیئت علمی دانشگاه آزاد - ساوه