تاثیر رقابت صنعت بر رابطه بین حاکمیت شرکتی و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 217

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JMIER-3-8_003

تاریخ نمایه سازی: 30 مرداد 1401

چکیده مقاله:

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر رقابت صنعت بر رابطه بین حاکمیت شرکتی و مدیریت سود در شرکت های پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران در دوره زمانی شش ساله بین سال های ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۸ می باشد که براساس روش نمونه گیری حذف سیستماتیکتعداد ۱۴۸ شرکت و در مجموع ۸۸۸ سال-شرکت به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شد. پژوهش حاضر از نظر هدفکاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها در گروه پژوهش های توصیفی-پس رویدادی قرار دارد که برای بررسی فرضیه ها ازمدل های رگرسیونی چندمتغیره با استفاده از نرم افزار Eviews و روش داده های پانلی (تابلویی)- اثرات ثابت بهره گرفتهشد. نتایج به دست آمده در این پژوهش نشان می دهد بین رقابت صنعت و مدیریت سود شرکت ها در دوره بررسی رابطهمثبت و معناداری وجود داشته است. اما اثر تعدیلی رقابت صنعت بر رابطه بین حاکمیت شرکتی و مدیریت سود مورد تاییدقرار نگرفت.

نویسندگان

سیدرسول معصومی

استادیار، گروه حسابداری، واحد جویبار، دانشگاه آزاد اسلامی، جویبار، ایران

سمیه قربانی خارکشی

کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی ادیب، ساری، ایران