تاثیر برندسازی داخلی بر عملکرد برند در نمایندگی خودرو با نقش متغیر میانجیتعهد و وفاداری کارکنان

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 322

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IBAEONF03_168

تاریخ نمایه سازی: 29 مرداد 1401

چکیده مقاله:

هدف این تحقیق بررسی «تاثیر برندسازی داخلی بر عملکرد برند در نمایندگی های خودرو با نقش متغیر میان ی تعهد و وفاداری کارکنان» می باشد. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی- مدل معادلات ساختاری بوده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان نمایندگی های خودرو استانکرمانشاه می باشد، که تعداد آنها ۴۵۰ نفر هستند و با توجه به فرمول کوکران ۲۰۷ نمونه انتخاب شدند و برای کفایت بودن داده ها ۲۱۰ پرسشنامه توزیعو در نهایت جمع آو ری شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد بوده که روایی آن را اساتید متخصص تایید کرده، پایایی آن با استفاده از آلفایکرونباخ ۰.۹۱ بدست آمده است که نشانگر تائید پایایی پرسشنامه مورد نظر می باشد. نهایتا مجموعه داده ها به کمک نرم افزار LISREL مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفت. نتایج پژوهش نشان دادند که بین برندسازی داخلی و تعهد و وفاداری کارکنان رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بین ابعاد تعهد ووفاداری کارکنان با عملکرد برند نیز رابطه معناداری وجود دارد .

نویسندگان

امیر کاهویی خاخیانی

دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشکده مهندسی صنایع و مدیرت، دانشگاه صنعتی شاهرود،ایران