رشد بهره وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی کشورهای دی-هشت (رهیافت تحلیل مرزی -تصادفی)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 270

فایل این مقاله در 25 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

TICNF07_069

تاریخ نمایه سازی: 17 مرداد 1401

چکیده مقاله:

هدف این مطالعه رشد بهره وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی کشورهای دی-هشت است. اطلاعات موردنیاز برای یک دوره ۲۰ ساله از سایت بانک جهانی، سازمان بین المللی نیروی کار، انجمن بین المللی کود وسازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد جمع آوری گردید و سپس تابع تولید ترانسلوگ با استفاده از روش حداکثردرست نمایی و داده های جمع آوری شده، برآورد گردید؛ و در نهایت با استفاده از نتایج حاصل از تخمین مدل، رشدبهره وری کل عوامل تولید به دو جزء تغییرات کارایی فنی و تغییرات تکنولوژی تجزیه شد. نتایج نشان داد کهمتوسط رشد بهره وری و متوسط کارایی فنی و تغییرات تکنولوژی کشورهای مورد بررسی بزرگتر از یک است. پنجکشور به طور متوسط رشد مثبت و سه کشور رشد منفی در بهره وری را تجربه کرده اند. کشور پاکستان وبنگلادش به ترتیب بیشترین و کمترین میزان بهره وری را در مقایسه با سایر کشورها دارند. به جز کشور ایران وترکیه، بقیه کشورها در این دورهی زمانی دارای رشد مثبت در تکنولوژی هستند و با بهبود کارایی فنی، بهره وریبخش کشاورزی این کشورها تقویت خواهد شد.

نویسندگان

علی علی صوفی

گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان

غلامرضا زمانیان

گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان

مرتضی یعقوبی

گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربت حیدریه، تربت حیدریه