تاثیر پلی اتیلن گلیکول بر جوانه زنی بذرهای هفت گونه L. Allium دارویی در شرایط تنش خشکی

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 58

فایل این مقاله در 25 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MPMPA01_122

تاریخ نمایه سازی: 30 تیر 1401

چکیده مقاله:

پیاز و سیر مهم ترین اجزای رژیم غذایی روزانه مردم جهان هستند. این گیاهان از زمانهای بسیار دور برای درمان سنتی بیماریهایی چون سردرد، تب، گزش، کرم روده، وبا، اسهال و تومور استفاده می شده اند. در پژوهش حاضر برای ارزیابی مقاومت به خشکی در مرحله جوانه زنی و ایجاد سطوح مختلف پتانسیل آب از پلی اتیلن گلیکول ۶۰۰۰ در غلظتهای Mpa ۳/۰-، MPa۶/۰-، MPa۹/۰- و MPa۲/۱- بر بذور هفت گونه دارویی Allium L، شامل A. cristophii Trautv.، A. giganteum Regel ، A. longisepalum Bertol، A. pseudobodeanum R.M. Fritsch & Matin، A. stipitatum Boiss.،M.B. A. rubellum،M.POP. & Vved. A. vavilovii استفاده شد. نتایج مقایسه صفات بین گونه‎ ها نشان داد طول مدت خفتگی، طول ریشه چه و گیاه چه، نسبت ریشه چه به ساقه چه و شاخص بنیه بذر A. pseudobodeanum، بالاترین و طول مدت جوانه زنی، طول ساقه چه، وزن تر وخشک گیاه چه، درصد ماده خشک و کلیه شاخص های جوانه زنی A. giganteum بیشترین مقدار را داشتند. نتایج صفات بین میانگین تیمارها نشان داد طول مدت خفتگی بذرهای شاهد کمتر و نیز صفات مورد بررسی و شاخص های جوانه زنی در شاهد بیشتر از سایر تیمارها بود و به طور کلی پلی اتیلن گلیکول MPa۶/۰- و MPa۹/۰- موجب افزایش طول مدت خفتگی و پلی اتیلن گلیکول MPa۹/۰- و MPa۲/۱- موجب کاهش طول مدت جوانه زنی و شاخص های جوانه زنی شد. نتایج تجزیه خوشه ای، هفت گونه Allium را دو خوشه قرار داد. بطوریکه گونه های A. vavilovii و A. cristophii، که در خوشه یک قرار گرفتند، طول مدت خفتگی بیشتر و عدم جوانه زنی در اکثر تیمارها داشتند. گونه های A. stipitatum، A. giganteum، A. rubellum، A. longisepalum و A. pseudobodeanum، با شباهت عملکرد شاخص های جوانه زنی در خوشه دوم قرار گرفتند. با توجه به اینکه این گونه ها از نظر زراعی، دارویی و زینتی دارای ارزش زیادی هستند، نتایج حاصل در اصلاح و تولید واریته های مناسب در زمینه های مختلف کاربرد دارد.

نویسندگان

افسون رحمانپور

دکترای فیزیولوژی گیاهی، مرکز باز و انتقال فناوری وستا

پروین صالحی شانجانی

دانشیار، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور. سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی. تهران، ایران