بررسی تاثیر نوع بستر و تنش خشکی بر ویژگی های بیوشیمیایی دانه گل مغربی (Oenothera biennis L)

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 58

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MPMPA01_010

تاریخ نمایه سازی: 30 تیر 1401

چکیده مقاله:

گل مغربی گیاهی زینتی با خاصیت دارویی و متعلق به خانواده Onagraceae و بومی آمریکای شمالی است. تقریبا همه اندام های این گیاه شامل ریشه، برگ، غنچه، گل، جوانه و بذرهای آن خوراکی بوده و از نظر دارویی یا آرایشی قابل استفاده می باشند. دانه-های گل مغربی حاوی ترکیبات فنولی می باشند که در سلامت انسان اثرات مهمی دارند. این مطالعه به منظور ارزیابی چگونگی تاثیر بسترهای کشت مختلف، کودهای آلی و تنش خشکی بر اسیدهای چرب و محتوای فنولی دانه گیاه گل مغربی انجام شد. آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی در ۹ تیمار با سه تکرار طی دو سال در ګلخانه اجرا گردید. بذر گیاه در بسترهایی با ترکیبات مختلفی از کوکوپیت، پرلیت، کمپوست، کود گاوی یا ورمی کمپوست و نیز در شرایط تنش خشکی یا آبیاری کاشته شدند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که نوع بستر به کار رفته و نیز نسبت های مختلف کودهای آلی استفاده شده بر میزان اسیدهای چرب روغن دانه به استثنای پالمیتیک اسید به طور معنی داری (P<۰.۰۱) اثرگذار بود، اما بر محتوای پالمیتیک اسید تاثیر چندانی نداشت. نتایج نشان داد که محتوای ترکیبات فنلی و گامالینولئیک اسید در بذر گیاهانی که در خاک کشت شده اند نسبت به بذر ګیاهان کشت شده در بسترهای دیګر بیشتر می باشد. همچنین تنش خشکی تاثیر معنی داری بر محتوای ترکیبات فنلی در بذرها نداشت

نویسندگان

ربابه اصغری

دانشیار مرکز آموزش عالی امام خمینی ( ره)،سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی