مقایسه مکانیزم های دفاعی و اضطراب در بین دو گروه از افراد دیابتی و سالم

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 33

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICPCEE12_210

تاریخ نمایه سازی: 23 تیر 1401

چکیده مقاله:

هدف از انجام پژوهش حاضر مقایسه مکانیزم های دفاعی و اضطراب در بین دو گروه از افراد دیابتی و سالم بود. پژوهش حاضر از نوعتحقیق علی- مقایسهای)پس رویدادی( است و به صورت مقطعی در سال ۱۳۹۹ انجام شده است. جامعه آماری شامل کلیه مراجعهکنندگان مبتلا به دیابت نوع ۲ و افراد سالم بودند که در نیمه اول سال ۱۳۹۹ به کلینیکهای تخصصی شهر قم مراجعه کردهاند.حجم نمونه شامل ۲۰۰ نفر ) ۱۰۰ نفر مبتلا به دیابت نوع ۲ و ۱۰۰ نفر سالم( از اعضای جامعه آماری مذکور بود که به روش نمونهگیری دسترس انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده شامل پرسشنامه سبکهای دفاعی) ۴۰ = DSQ ( و سیاهه اضطراب حالت-صفتاسپیلبرگر بودند. جهت تجزیه و تحلیل فرضیههای پژوهش از نرم افزار آماری SPSS نسخه ۲۵ و روش تحلیل واریانس چندمتغیری) MANOVA ( و آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شده است. نتایج حاکی از آن بود که مکانیزم دفاعی رشد نایافته، مکانیزمدفاعی نوروتیک، حالت اضطراب و رگه اضطراب افراد دیابتی بیشتر از افراد سالم میباشد. میانگین مکانیزم دفاعی رشد یافته افراددیابتی کمتر از افراد سالم میباشد.

کلیدواژه ها:

مکانیزم های دفاعی - اضطراب - افراد دیابتی و سالم

نویسندگان

محمد شبخیز

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران