اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر مسئولیت پذیری زوجین متقاضی طلاق

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 57

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICPCEE12_201

تاریخ نمایه سازی: 23 تیر 1401

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر، با هدف تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر مسئولیت پذیری زوجین متقاضی طلاق انجام شدهاست. روش مورد استفاده در این پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بوده است. جامعه آماریاین پژوهش شامل کلیه زوجین متقاضی طلاق مراجعه کننده به مرکز مشاوره شهر رشت در سال ۱۴۰۰ بوده اند که با استفادهاز روش نمونه گیری در دسترس ۳۲ زوج انتخاب شده اند و با گمارش تصادفی در گروه آزمایش ) ۱۶ زوج ( و گروه کنترل )۱۶ زوج ( قرار گرفته اند. ابزار مورد استفاده در پژوهش پرسشنامه مسئولیت پذیری – هریسون گاف بوده است. ابتدا پیش آزمونبر روی هر دو گروه انجام شد. سپس آزمودنیهای گروه آزمایش به مدت ۸ هفته، هر هفته در یک جلسه درمان ۹۰ دقیقهایدرمان مبتنی بر تعهد و پذیرش را دریافت نموده اند و گروه کنترل مداخله خاصی را دریافت ننمودند. یافته های پژوهش پساز اجرا نشان داد که میانگین نمره پس آزمون مسئولیت پذیری زوجین بعد از درمان پذیرش و تعهد نسبت به پیش آزمونافزایش پیدا کرده است. بنابراین درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر مسئولیت پذیری زوجین متقاضی طلاق تاثیر دارد.

کلیدواژه ها:

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ، مسئولیت پذیری زوجین ، متقاضی طلاق.

نویسندگان

رضا پورحسنی

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران.

رقیه پور تقی یوسفده

کارشناسی ارشد روانشناسی کودکان استثنایی، دانشگاه علامه طباطبایی، ایران.

مریم معین

کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

رضا جهانی

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، واحد بیله سوار، دانشگاه آزاد اسلامی، بیله سوار، ایران