تاثیر کودهای زیستی و مدیریت حاصلخیزی بر برخی شاخصهای رشدی دو رقم جو

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 157

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IBSN02_040

تاریخ نمایه سازی: 15 تیر 1401

چکیده مقاله:

به منظور بررسی تاثیر سیستم های مختلف حاصلخیزی بر روی برخی شاخص های رشدی دو رقم جو آزمایشی به صورتفاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با دوازده تیمار و چهار تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد در سال زراعی ۱۴۰۰ اجرا شد. فاکتور اول شامل سطوح کود در شش سطح((T۱ ، کود شیمیایی نیتروژن و فسفر به صورت صد درصد ۳۰۰) و ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار(، (T۲)کود بیولوژیک فسفات بارور ۱۰۰) ۲ گرم در هکتار) و نیتروکسین ۱) لیتر در هکتار(، (T۳)کود مرغی به صورت صد درصد ۱۵) تن در هکتار)، (T۴) ۵۰درصد کود مرغی + کود بیولوژیک، (T۵) ۵۰درصد کود شیمیایی + کود بیولوژیک ۵۰ + درصد کود مرغی، (T۶)شاهد، و فاکتور دوم شامل رقم در دو سطح بود. نتایج نشان داد که ترکیب تیماری A۱T۵ وزن خشک کل، شاخص سطح برگ، سرعت رشد گیاه، سرعت رشد نسبی و سرعت جذب خالص را در مقایسه با شاهد افزایش داد. بیشترین سرعت رشد نسبی درهر دو رقم، پس از کاشت از سطح کودیT۵بدست آمد. کاربرد تلفیقی کودهای شیمیایی با کود بیولوژیک و آلی باعث حصول بیشترین عملکرد نسبت به مصرف تنهایی هر کدام از آنها می شود .

نویسندگان

محسن یاران پور

دانشجوی دکتری آگروتکنولوژی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد ، خرم آباد ، ایران

اصغر محمدی پور

دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت