شناسایی موانع پیش روی روابط عمومی شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنت در مدیریت اخبار بحرانهای فنی

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 651

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SPCONF07_785

تاریخ نمایه سازی: 6 تیر 1401

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر » شناسایی موانع پیش روی روابط عمومی شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنت ثابت در مدیریت اخبار بحرانهای فنی« میباشد. روش پژوهش این تحقیق از لحاظ ماهیت، تحلیلی- توصیفی و از منظر شیوه گردآوری داده ها پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق شامل تعدادی از کارشناسان واحد روابط عمومی شرکت انتقال داده های نداگستر صبا (صبانت) برای شناسایی و بررسی موانع پیش روی روابط عمومیها در زمان بحرانهای فنی میباشد. به همین منظور بعد از تحقیقات کتابخانه ای در منابع مختلف و مصاحبه عمیق با کارشناسان روابط عمومی به روش دلفی در سه مرحله به محدودسازی موانع و رتبه بندی آنها پرداخته شد. سپس با آزمون کولموگروف اسمیرنف ابتدا به بررسی نرمال بودن یا نبودن توزیع داده ها به منظور تعیین آزمون درست پارامتریک یا ناپرامتریک پرداخته و سپس به علت نرمال نبودنداده ها ضریب همبستگی کندال W و ضریب همبستگی رتبهای اسپیرمن برای درک میزان همبستگی و توافق رای دهندگان انجام پذیرفت که با نتایج بالای ۰.۸ برای هر دو ضریب توافق و هم نظر بودن شرکت کنندگان را در سطح بالا استنتاج شد.در نهایت با الویت بندی و به ترتیب اهمیت مشکلات و موانعی چون عدم وجود ارتباط دوجانبه و بهنگام با واحدهای فنی، عدم وجود زیرساختهای قوی برای اطلاع رسانی بحران در زمان مشکلات فنی اینترنت، بروکراسیهای اداری برای تهیه و انتشار خبر، عدم آگاهی از سواد رسانه ای به منظور اطلاع رسانی صحیح بحران و عدم وجود نیرو انسانی توانمند و کافی شناسایی و هر یک با جزئیات مورد بررسی قرار گرفت.

کلیدواژه ها:

روابط عمومی ، ارتباطات ، موانع و مشکات سازمانی ، مدیریت بحران ، دلفی

نویسندگان

محمد قاسمی

کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، تهران

سیدنوید موسوی زاده

کارشناسی مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران