تاثیر استفاده همزمان از پره سینوسی و نانوسیال آلومینا در بهبود انتقال حرارت در چاه حرارتی با مسیر مستقیم : مطالعه عددی سه بعدی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 176

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ISME30_310

تاریخ نمایه سازی: 29 خرداد 1401

چکیده مقاله:

امروزه به دلیل توسعه صنایع و افزایش روزافزون تقاضا برای تامین انرژی و از سوی دیگر کاهش منابع سوختی، بهینهسازی مصرف انرژی به امری اجتنابناپذیر و با اهمیت تبدیل شده است. این پژوهش اثر پرههای سینوسی در افزایش بازده حرارتی در چاه حرارتی ریزکانال با مسیر مستقیم را مورد بررسی قرار دادهاست. جریان آرام نانوسیال آب/آلومینا به صورت سهبعدی شبیهسازی شدهاست. برای بررسی تاثیر پرههای سینوسی، ضریب انتقال حرارت در دو چاه حرارتی ساده و همراه با پره، شبیهسازی شده و با یکدیگر مقایسه شدند. نتایج عددی حاصل، با نتایج مرجع اعتبارسنجی شده است. نتایج مورد نظر برای سه عدد رینولدز ارائه شدهاند که بیانگر این موضوع است که افزودن پرهها موجب افزایش انتقال حرارت در چاه حرارتی میشود. از طرفی افت فشار نیز افزایش مییابد اما در مجموع بازده حرارتی ریزکانال افزایش مییابد. همچنین نتایج حاکی از اثر بیشتر پره نسبت به نانوسیال در افزایش انتقال حرارت میباشد، اما ترکیب این دو روش تاثیر قابل توجهی در بهبود انتقال حرارت ایجاد میکند.

نویسندگان

امیرحسین قربانی

دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشگاه فردوسی، مشهد

اصغر برادران رحیمی

استاد ، دانشگاه فردوسی، مشهد