ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان بر اساس معیارهای دیکسون با رویکرد تلفیقی دیمتل و فرایند تحلیل شبکه ای (مطالعه موردی: شرکت پخش هجرت شیراز)

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 266

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MMEA01_1072

تاریخ نمایه سازی: 23 خرداد 1401

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر در سال ۱۴۰۰ و با هدف ارزیابی و رتبه بندی تامین کنندگان بر اساس معیارهای دیکسون با استفاده از تکنیک های دیمتل و فرایندتحلیل شبکه ای انجام شده است. جامعه و نمونه آماری این مطالعه را شش تامینکننده اصلی شرکت پخش هجرت شیراز تشکیل میدهند. هم چنین بهمنظور وزن دهی معیارهای ارزیابی تامین کننده، و نیز انتخاب تامین کننده برتر و رتبه بندی تامین کنندگان از نظرات ۱۰ نفر از خبرگان استفاده گردید. ازبین معیارهای دیکسون، ۹ معیار با استفاده از تکنیک روایی نسبت اعتبار محتوا انتخاب شدند. پس از اینکه ارتباط بین معیارها با استفاده از دیمتل مشخصگردید، به منظور اولویت بندی تامین کنندگان از تکنیک فرایند تحلیل شبکه ای استفاده شد. نتایج نرم افزار سوپر دسیژن نشان داد تامین کنندگان ۴-۱-۳-۲-۵-۶ به ترتیب رتبه های اول تا ششم را به خود اختصاص دادند؛ همچنین در بین معیارها نیز توان فنی، سازگاری با فرایند، سابقه روابط کاری و کیفیتمهمترین معیارهای انتخاب تامین کننده بودند.

کلیدواژه ها:

تامین کنندگان ، معیارهای دیکسون ، دیمتل ، فرایند تحلیل شبکه ای

نویسندگان

سعید توکلیان

استادیار گروه مدیریت،دانشکده مدیریت و حسابداری،موسسه آموزش عالی زند شیراز،شیراز، ایران

محمدحسن اسلامیان

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی، گروه مدیریت،دانشکده مدیریت و حسابداری،موسسه آموزش عالی زندشیراز،شیراز،ایران