بررسی عوامل موثر لذت گرا بر قصد استفاده از شبکه اجتماعی اینستاگرام (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تهران شمال)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 181

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICMT04_085

تاریخ نمایه سازی: 19 خرداد 1401

چکیده مقاله:

اینستاگرام یک نرم افزار رسانه اجتماعی است و این روزها به طور فزایندهای در حال تبدیل شدن به یک ابزار ارتباطی پرطرفدار میباشد. این شبکه اجتماعی این امکان را به کاربران خود میدهد که عکسها و ویدئوهای خود را در دیگر شبکه های اجتماعی مانند فیس بوک، توئیتر، تابلر و فلیکر همرسانی کنند. کاربران همچنین میتوانند از فیلترهای دیجیتال برای تصاویرشان ا ستفاده کنند. این امکانات باعث محبوبیت زیاد این شبکه و انتخاب آن از سوی کاربران به عنوان ابزار تجاری سودمند شده ا ست، لذا هدف این پژوهش، برر سی عوامل موثر لذت گرا بر ق صد ا ستفاده از شبکه اجتماعی این ستاگرام ا ست. روش تحقیق توصیفی- همبستگی و از لحاظ هدف کاربردی است. روش نمونه گیری تحقیق به صورت خوشه ای طبقه ای با حجم نمونه ۳۸۴ نفر صورت گرفت و جامعه آماری از میان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی و احد تهران شمال که در شبکه اجتماعی اینستاگرام عضو هستند، انتخاب گردید. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ ۰,۹۷۲ بدست آمد. نتایج داده ها با استفاده از مدلیابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Smart PLS صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که سهولت استفاده، سودمندی ادراک شده، لذت ادراک شده و هویت اجتماعی بر قصد استفاده از اینستاگرام تاثیر مثبت و معناداری دارد در حالی نگرش نسبت به استفاده از اینستاگرام بر قصد استفاده از آن تاثیر مثبت و معناداری ندارد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

فریبا قاسمی درویش بقال

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

شاهین جعفری دوابسری

کارشناس ارشد مدیریت MBA گرایش بازاریابی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

پریسا خداداد گندشمین

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران.