تاثیر تنش خشکی بر برخی از صفات فنولوژیک و مرفولوژیک درگیاه باقلا.( Vicia faba L )

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 51

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NSDEM03_091

تاریخ نمایه سازی: 14 خرداد 1401

چکیده مقاله:

به منظور تاثیر تنش خشکی بر برخی از صفات فنولوژیک و مرفولوژیک ژنوتیپ های مختلف باقلا آزمایشی در سال زراعی ۱۳۹۳-۱۳۹۴ به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بروجرد واقع در استان لرستان به اجرا در آمد. طی آن بذور ۱۶ ژنوتیپ که یک ژنوتیپ محلی به عنوان شاهد (توده خرم آباد) و ۱۵ ژنوتیپ مختلف در دوشرایط آبی و تنش کشت شدند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها نشان داد که ژنوتیپ های مورد مطالعه برای اکثر صفات دارای تنوع هستند. نتایج مقایسه میانگین ژنوتیپ نشان داد بیشترین مقدار عملکرد دانه تک بوته در محیط نرمال به ترتیب در ژنوتیب های ۱۲۲۳ و توده محلی (شاهد) و کمترین در ژنوتیپ ۱۲۲۴ بود. در محیط تنش بیشترین مقدار در ژنوتیب های ۱۲۲۳ و تودهمحلی (شاهد) و کمترین مقداردر ژنوتیپ های ۱۲۱۹ و ۱۲۲۴ وجود داشت که ژنوتیپ های خرم آباد و ۱۲۲۴ به ترتیب با میانگین های ۲۴/۵۵ و ۱۴/۶۸ گرم دارای بالاترین و پایین ترین عملکرد دانه تک بوته می باشند، نتایج ضرایب همبستگی برای عملکرد دانه تک بوته با عملکرد بیولوژیک r=۰.۸۷۵ و شاخص برداشت r=۰.۶۵۹ مثبت و معنی دار شد. نتایج تجزیه رگرسیون گام به گام در شرایط آبی نشان داد که صفات شاخص برداشت وارتفاع بوته به ترتیب وارد مدل شده و در مجموع ۹۵/۶ درصد از تغییرات عملکرد دانه تک بوته را توجیه می کند و همچنین در شرایط تنش صفات شاخص برداشت، ارتفاع بوته، وزن صد دانه و تعداد روز تا گلدهی به ترتیب وارد مدل شده و در مجموع ۹۹/۳ درصد از تغییرات عملکرد دانه تک بوته را توجیه می کنند و این صفات بیشترین عوامل موثر را در عملکرد دانه دارند

کلیدواژه ها:

باقلا ، تنش خشکی ، صفات فنولوژیکی و مورفولوژیکی ، همبستگی ، رگرسیون گام به گام.

نویسندگان

بهزاد بسحاق

کارشناس ارشد زراعت، محقق مرکز تحقیقات کشاورزی بروجرد، لرستان

حسین آسترکی

محقق مرکز تحقیقات کشاورزی بروجرد ، لرستان کارشناس آب و خاک

مهسا گودرزی

کارشناس ارشد زراعت