ارزیابی وضعیت ایمنی و سلامت اماکن ورزشی و تدوین استانداردهای آن

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 127

فایل این مقاله در 21 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PESSO05_067

تاریخ نمایه سازی: 3 خرداد 1401

چکیده مقاله:

خلاصههدف از این مطالعه بررسی وضعیت ایمنی و سلامت اماکن ورزشی دو مجموعه ورزشی بود. این پژوهش از نوع توصیفی-پیمایشی و جامعه آماری استفاده کنندگان از سالن های ورزشی بود. با توجه به محدود بودن جامعه آماری، کلیه اعضای آن به عنوان نمونه آماری انتخاب و نمونه آماری برابر با جامعه آماری (۲۴۶ نفر) در نظر گرفته شد. چک لیست در چند بخش دستورالعمل ها، تخصص و رفتار کارکنان و مربیان؛ وضعیت ایمنی ساختمان و تاسیسات، وضعیت ایمنی لوازم و تجهیزات، قیمت گذاری، وضعیت خدمات و امکانات مربوط به جایگاه تماشاچیان، کیفیت و کمیت امکانات و تجهیزات بهداشتی، کل رضایتمندی (کل شاخصه ها)، وفاداری بود. برای تعیین اعتبار چک لیست، از اعضای هیئت علمی دانشگاه و برای تعیین پایایی از ضریب آلفای کرون باخ استفاده شده است که مقدار آن ۹۳/۰ برآورد شده است. داده های جمع آوری شده با استفاده از روش های آماری توصیفی (شامل تعیین فراوانی، تعیین درصد، ترسیم جداول و نمودارها و ...) مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. همچنین سطح قابل توجهی ۰۵ /. = P تعیین شد. لازم به ذکر است که کلیه عملیات آماری با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۲۰ و نرم افزار Excel نسخه ۲۰۱۰ برای ترسیم نمودارها استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل یافته ها نشان داد رضایتمندی شاخص دستورالعمل ها دارای میانگین ۴.۲۵، شاخص تخصص و رفتار کارکنان و مربیان دارای میانگین ۴.۰۱، شاخص وضعیت ایمنی ساختمان و تاسیسات دارای میانگین ۳.۶۴، وضعیت ایمنی لوازم و تجهیزات دارای میانگین ۳.۹۲، وضعیت خدمات و امکانات مربوط به جایگاه تماشاچیان دارای میانگین ۳.۱۷، می باشد لذا دارای رضایتمندی زیاد و قابل قبولی بوده و سطح مجموعه ورزشی ۱ از مجموعه ورزشی ۲ بیشتر بوده است؛ اما در رضایتمندی شاخص قیمت گذاری مجموعه ورزشی ۲ از مجموعه ورزشی ۱ بیشتر بوده است. در میان شاخص های موردبررسی، رضایتمندی شاخص کیفیت و کمیت امکانات و تجهیزات بهداشتی دارای میانگین ۲.۶۸ می باشد که دارای رضایتمندی ضعیفی می باشد و به طورکلی وفاداری دارای میانگین ۳.۹۵ می باشد پس میزان وفاداری زیاد و قابل قبول می باشد.

کلیدواژه ها:

کلمات کلیدی: اماکن ورزشی ، فضاهای ورزشی ، رضایت مندی ، وفاداری

نویسندگان

مرتضی ناجی

دکتری مدیریت صنایع

سید احسان حسینی

کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه خوارزمی، ایران