برنامه ارتقای سلامت، مدیریت استرس، رشد روحی، زنان میانسال

سال انتشار: 1390
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 113

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJNR-6-22_002

تاریخ نمایه سازی: 28 اردیبهشت 1401

چکیده مقاله:

چکیده مقدمه: دوره میانسالی با استرس های فیزیولوژیکی و روانی بسیاری همراه است که می توانند تاثیر به سزایی در ابتلا به بیماری و مرگ و میر زنان داشته باشند، لذا توجه به مدیریت استرس درقالب یک برنامه ضروری به نظر می رسد، از این رو مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر برنامه طراحی شده ارتقای سلامت بر مدیریت استرس در زنان میانسال انجام شد. روش: مطالعه حاضر از نوع نیمه تجربی است. بدین منظور دو گروه آزمون (۵۰ نفر) و شاهد (۵۰ نفر) به روش نمونه گیری غیر احتمالی انتخاب شدند. برنامه طراحی شده ارتقای سلامت برای گروه آزمون در سه مرحله بررسی و شناخت، برنامه ریزی حمایتی و ارزشیابی اجرای برنامه و ارایه بازخورد اجرا شد. ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه سبک زندگی ارتقادهنده سلامت دو (HPLPII) بود که قبل و یک و نیم ماه پس از مداخله توسط دو گروه تکمیل و نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد که قبل از مداخله بین گروه آزمون و شاهد، از نظر میانگین نمرات مدیریت استرس و رشد روحی اختلاف آماری معناداری، مشاهده نشد (۰۵/۰p>)، در حالی که بعد از مداخله، آزمون تی مستقل نشان داد که بین گروه آزمون و شاهد، از نظر میانگین نمرات مدیریت استرس و رشد روحی اختلاف آماری معنادار وجود دارد (۰۵/۰p<). این اختلاف در گروه آزمون نیز قبل و بعد از مداخله معنادار بود (۰۵/۰p<). نتیجه گیری: اجرای برنامه طراحی شده ارتقای سلامت بر مدیریت استرس در زنان میانسال موثر می باشد و به عنوان یک برنامه مناسب در بهداشت روانی زنان میانسال پیشنهاد می گردد.

نویسندگان