بررسی نقش تعدیلگری کارایی حاکمیت شرکتی بر رابطه بین اعتماد به نفس بیش از حد مدیران و فرصت سرمایه گذاری شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 264

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IIEMAECONF02_051

تاریخ نمایه سازی: 28 اردیبهشت 1401

چکیده مقاله:

هدف این مطالعه بررسی نقش تعدیلگری کارایی حاکمیت شرکتی بر رابطه بین اعتماد به نفس بیش از حد مدیران و فرصت سرمایه گذاری شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. متغیر مستقل این پژوهش اعتماد به نفس بیش از حد مدیران و متغیر وابسته فرصت سرمایه گذاری شرکت ، همچنین متغیر تعدیلگر این پژوهش کارایی حاکمیت شرکتی می باشد. نمونه ، شامل ۱۴۶ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۹ و نرم افزار مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل آماری ، Stata ۱۲ می باشد. فرضیه ها بر اساس آزمون رگرسیون خطی چند متغیره، مورد آزمون قرار گرفته اند . بر اساس نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها، که با توجه به آزمون های انجام گرفته فرضیه اول ارتباط بین اعتماد به نفس بیش از حد مدیران و فرصت های سرمایه گذاری رابطه منفی و معناداری وجود دارد که این فرضیه مورد تایید قرار گرفت. همچنین فرضیه دوم این پژوهش بیانگر این می باشد که حاکمیت شرکتی بر رابطه بین اعتماد به نفس بیش از حد مدیران و فرصت های سرمایه گذاری نقش تعدیلگری مثبت و معناداری دارد. بنابراین فرضیه دوم این پژوهش نیزمورد تایید قرار گرفت

کلیدواژه ها:

کارایی حاکمیت شرکتی ، اعتماد به نفس بیش از حد مدیران ، فرصت سرمایه گذاری شرکت

نویسندگان

مصطفی گرامی

کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد واحد سیرجان

مصطفی خسروی نیا

کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد واحد بندر عباس

مهدیه واحدی

کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد واحد یزد