پیش بینی اشتیاق شغلی بر اساس امید به زندگی در معلمان دانش آموزان آهسته گام

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 126

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICPE09_040

تاریخ نمایه سازی: 5 اردیبهشت 1401

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر پیش بینی اشتیاق شغلی بر اساس امید به زندگی در معلمان دانش آموزان آهسته گام بود. این پژوهش در زمره تحقیقات همبستگی و از منظر هدف کاربردی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه معلمان شاغل در تمام مقاطع تحصیلی استثنایی شهرستان رشت تشکیل دادند که در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ مشغول به کار بودند. روش نمونه گیری در این پژوهش خوشه ای چندمرحله ای بوده است و حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان ۱۲۰ نفر انتخاب گردید. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه های اشتیاق شغلی JEQ و پرسشنامه امید به زندگی میلر و پاورز ۱۹۸۸ استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار ۲۱SPSS و آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون انجام شد. یافته های حاصل از آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین امید به زندگی با اشتیاق شغلی در معلمان دانش آموزان آهسته گام همبستگی مثبت و معنی دار وجود دارد و همچنین یافته های حاصل از آزمون رگرسیون نشان داد، متغیر امید به زندگی مجموعا قادر به پیش بینی اشتیاق شغلی در معلمان است P<۰/۰۱ ، نتایج حاکی از اهمیت امید به زندگی در پیش بینی اشتیاق شغلی معلمان دانش آموزان آهسته گام بود. بنابراین، به مشاوران و درمانگران پیشنهاد می شود، برای بهبود اشتیاق شغلی این معلمان، امید به زندگی آنها را از طریق کارگاه های آموزشی افزایش دهند

نویسندگان

فرهنگ رستمی چماقستان

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، گروه روانشناسی، موسسه آموزش عالی رحمان رامسر، مازندران، ایران

فرزانه قربان پور احمدسرگورابی

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، گروه روانشناسی، موسسه آموزش عالی رحمان رامسر، مازندران، ایران

جابر علیپور اشیانی

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، گروه روانشناسی، موسسه آموزش عالی رحمان رامسر، مازندران، ایران