الگوی ارزیابی آمادگی رزم یگان های مکانیزه نیروی زمینی سپاه

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 127

فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EMTSR01_003

تاریخ نمایه سازی: 14 فروردین 1401

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی ارزیابی آمادگی رزم یگان های مکانیزه نیروی زمینی سپاه انجام پذیرفته است. این پژوهشاز نظر هدف کاربردی و از نظر روش کمی بود. جامعه آماری تحقیق شامل فرماندهان و کارشناسان تیپ های مکانیزه و زرهی بهتعداد ۴۵۰۰ و نمونه تحقیق ۳۵۱ نفر بود که با استفاده از جدول مرگان تعیین و به شیوه طبقه بندی تصادفی انتخاب شدند. ابزارمورد استفاده در این تحقیق محقق ساخته بود که روایی صوری و محتوایی آن توسط ۱۲ نفر از نخبگان تایید و ضریب پایایی آن(ضریب الفای کرونباخ) (۰.۷) بدست آمد. برای توصیف داده ها از جداول و نمودار و برای تحلیل داده ها از از آزمون T تکنمونه ای و آزمون رتبه بندی فریدمن استفاده شد. مطابق یافته های تحقیق، پنج بعد الگوی ارزیابی، به ترتیب اولویت عبارتند از:روحیه و معنویت، فرماندهی و مدیریت، آمادگی و مهارتهای عمومی، آمادگی و مهارتهای تخصصی (زرهی، مکانیزه). همچنین۲۶ مولفه، که ۶ مولفه در بعد روحیه و معنویت، ۴ مولفه در بعد فرماندهی و مدیریت، ۷ مولفه در بعد آمادگی و مهارت هایعمومی و ۶ مولفه در بعد آمادگی و مهارتهای تخصصی مکانیزه و ۳ مولفه در بعد آمادگی ها و ۷۷ شاخص برای ارزیابی آمادگیرزم در یگان های مکانیزه شناسایی و تعیین گردید.