عوامل ایجاد فشار عصبی در مدیران و نقشآن بر عملکرد آنها در مراکز آموزشعلمی -کاربردی

سال انتشار: 1390
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,630

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CORGEDU01_015

تاریخ نمایه سازی: 17 اردیبهشت 1391

چکیده مقاله:

هدفاین پژوهشعوامل ایجاد فشار عصبی در مدیران و نقشآن بر عملکرد آنها در مراکز آموزشعلمی - کاربردی میباشد. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش توصیفی - پیمایشی میباشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مدیران ارشد و میانی مراکز آموزشی علمی - کاربردی که شامل 333 نفر بوده میباشد. ابزار اندازه گیری در این پژوهشپرسشنامه محقق ساخته با 51 سؤال (گویه) بسته پاسخ در مقیاسدرجه بندی لیکرت و یکسؤال باز بوده است. تجزبه و تحلیل دادههای این پژوهشدر دو سطح آمار توصیفی و آماری استنباطی که از فراوانی میانگین، درصد، انحراف، معیار، واریانس، آزمون t تکمتغیرهt مستقل، آزمون t هتلنیگ، آزمون تحلیل واریانسیکطرفه و آزمون توکی استفاده شده است یافتههای پژوهشنشان داد فشارهای عصبی ناشی از امکانات نامناسبکاری در سطح>p %1بیشاز سطح متوسط بر عملکرد مدیران تأثیر دارد و همچنین در سطح>p%5فشارهای عصبی ناشی از گرانباری شغل بیش از سطح متوسط بر عملکرد مدیران تأثیر دارد و نهایتأ در سطح >P%1 فشارهای عصبی ناشی از ساختار نامناسب سازمانی و فشارهای عصبی ناشی از عوامل برون سازمانی بیشاز سطح متوسطبر عملکرد مدیران تأثیر دارد.بر اساسیافتههای پژوهشدر سطح>P %1 تأثیر عوامل پنجگانه (عوامل فشارزا) برعملکرد مدیران یکسان نبوده و بیشترین تأثیر مربوط به فشارهای عصبی ناشی از عوامل بردن سازمانی یا3/46 و کمترین تأثیر مربوط به فشارهای عصبی ناشی از تعارضنقشبا 3/13 بوده است

نویسندگان

رسول اسمعیلی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • -1ابزری، مهدی و سرایداریان، حمید (1376) . سازمان مدیریت و ...
 • -هالوانی، سید مهدی (1368). فشارهای عصبی در سازمان ها و ...
 • -9کلمن، ونون (1374). مدیریت استرس (ترجمه برزوفرهی). فصلامه مصباح، شماره13 ...
 • -13ول . وارد، جین کران (1373) . غلبه بر استرس ...
 • -ه1هومن، حیدرعلی (1368، الف). اندازه گیری های روانی و تربیتی ...
 • Baron, Robert A. Greenberg, Jerald (1990). Behavior in organizations. New ...
 • Chavarria - Navas, Soledad (1988). A study of the relationship ...
 • Curri culum Resources/Dem _ strations _ _ 1 _ your ...
 • Decenzo, David A & Robbins, Stephen c(1988). Per sonnel/Human resource ...
 • Gold smiths college, university of London :Edmund kEOGGH... biases for ...
 • Quick. James C.& Quick Jonathon D. (1983). Organizational stress and ...
 • Sullivan, Sherry E.& Bhagat, Rovis (1992) _ Organizational stress, Job ...
 • Sweet land, ohn (1976) _ Occupational stress and productivity. New ...
 • نمایش کامل مراجع