تحلیل جامعه شناختی رابطه بین سرمایه اجتماعی و خودکشی در ایران ۱۳۹۶، ۱۳۹۳،۱۳۸۴

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 249

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PSCONF09_284

تاریخ نمایه سازی: 24 دی 1400

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و خودکشی در ایران است، با توجه به ماهیت موضوع و مسئله تحقیق که در صدد بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و خودکشی در ایران بود. رویکرد مقتضی آن کمی است.این پژوهش از روش تحلیل آمارهای موجود با استفاده از روش کمی و تکنیک رگرسیون، آزمون هاسمن اف لیمر، ال آر از طریق از نرم افزار ایویوز و اکسل صورت گرفت. در این پژوهش، ۳۱ استان کشور ایران و دوره های زمانی ۱۳۹۶، ۱۳۹۳، ۱۳۸۴ واحد تحلیل ما را تشکیل دادند. واحد مشاهداین پژوهش اسناد است. به همین منظور برای یافتن شواهد مرتبط با تعاریف عملیاتی به سالنامه ها و کتب رصدخانه ملی اجتماعی داده ها از مرکز آمار ایران، سالنامه آماری کشور، بخش های امور قضایی، سالنامه های آماری پزشکی قانونی، سالنامه آماری سازمان ثبت احوال و اسناد کشور اخذ شده است رجوع شده است نتایج بدست آمده از پژوهش بیانگر آن است، بین سرمایه اجتماعی و خودکشی رابطه معنا دار و معکوسی وجود دارد، به طوری که با کاهش سرمایه اجتماعی، خودکشی افزایش می یابد، همچنین یافته های پژوهش نشان داد شد ۳۴ درصد از تغییرات ناشی خودکشی، مربوط به سرمایه اجتماعی است

نویسندگان

فرشید بهادر

کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی دانشگاه تربیت مدرس تهران

محمد علی خلیلی اردکانی

استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران

علی ساعی

دانشیار، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران