مطالعه پارامتری هدایت خط دید بهینه در حضور اغتشاش ثابت

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 184

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

AEROSPACE19_113

تاریخ نمایه سازی: 10 دی 1400

چکیده مقاله:

در این مقاله، مطالعه عملکرد قانون هدایت خطدید بهینه با/بدون قید سرعت نهایی (زاویه نهایی) برای سیستم کنترل ایده آل و مرتبه اول با روش های مختلف جبرانسازی شتاب جاذبه انجام شده است. استراتژی های هدایت بهینه به ازای سیستم کنترل ایده آل و مرتبه اول با/بدون ملاحظه اثر شتاب جاذبه با قانون هدایت بها زای سیستم کنترل ایده آل و مرتبه اول با جبران سازی شتاب جاذبه به روش کلاسیک (جمع جبری با شتاب جاذبه با ضریب واحد) مقایسه شده است. همچنین، ضریب شتاب جاذبه در هدایت بهینه به ازای حالت پایا استخراج و بررسی شده است. در این مطالعه پارامتری، اثر ثابت زمانی سیستم کنترل، محدودیت شتاب و زمان نهایی پرواز ارزیابی شده است. مقایسه این قوانین هدایت خط دید، با استفاده از روابط و نمودارهای بی بعد با فرض سیستم کنترل دوجمله ای مرتبه سومصورت پذیرفته است. نتایج حاصل از این مطالعه، برای سیستم هایی که تحت تاثیر شتاب اغتشاشی ثابت و مشخص هستند، کاربرد دارد.

کلیدواژه ها:

هدایت سه نقطه ای ، هدایت خط دید بهینه جبران سازی ، شتاب جاذبه قید زاویه نهایی

نویسندگان

محمد ابراهیمی

دانشجوی دکتری هوافضا دینامیک پرواز و کنترل، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس

سید حمید جلالی نائینی

دانشیار، مهندسی هوافضا، ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس