بررسی میزان و موانع خودگزارشی خطای دارویی پرستاران بخش کودکان

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 149

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PEN-3-1_008

تاریخ نمایه سازی: 4 دی 1400

چکیده مقاله:

مقدمه: دارو دادن از وظایف مهم و متداول پرستاری و از پرخطرترین آنها محسوب می شود. لذا شناسایی میزان و موانع خودگزارشی خطا به منظورحفظ ایمنی بیمار و ارتقای کیفیت ارائه مراقبت پرستاری ضروری بنظر می رسد. هدف از این مطالعه "بررسی میزان  خودگزارشی خطاهای دارویی توسط پرستاران در بخش های کودکان و موانع موجود از دیدگاه آنان" بود. روش: در­ مطالعه توصیفی­- تحلیلی ازنوع مقطعی حاضر،  کلیه  ۱۴۸ پرستار بخش های اطفال بیمارستان های بهرامی و مرکز طبی کودکان بصورت سرشماری در سال ۱۳۹۴ مورد بررسی قرارگرفتند. ابزار گردآوری داده­ها  پرسشنامه  پژوهشگرساخته بودکه  شامل سه بخش اطلاعات دموگرافیک، میزان بروز خطاهای دارویی پرستاران و موانع مربوط به عدم گزارش خطاهای دارویی بود.  برای تعیین پایایی پرسشنامه از روش همسانی درونی(محاسبه ی آلفای کرونباخ) در قسمت پرسشنامه ی موانع عدم گزارش دهی  خطاهای دارویی توسط پرستاران ۸۸/ ۰ و  بروز خطاهایی دارویی( تزریقی و غیر تزریقی) ۰/۸۹ برآورد شد. یافته ها: ۱۱۲ نفراز پرستاران (۷۶%) در طی یکسال گذشته دچار اشتباهات دارویی شدندکه تنها ۲۸% ازآنها خطای خود را گزارش کرده بودند. شایع ترین موارد اشتباه شامل  استفاده از نام های اختصاری و وجود تشابهات اسمی داروها بود. شایع ترین موانع  عدم گزارش دهی پرستاران شامل ترس از تاثیر خطا در آسیب جدی به بیمار، دادن دیه و  نگرانی از  سوء سابقه پس از گزارش دهی بوده است . مدل رگرسیون لجستیک نشان داد بین خطاهای دارویی  با جنس((P=.۱۹ )، سن ((P=.۰۶۵. سابقه کار((P=۱.۲۱، وضعیت استخدام  (P=۰.۸۱)، تحصیلات (P=۰.۵۹) ارتباط معنادار وجود ندارد و بین شیفت کاری و بروز خطا ارتباط معنادار وجود دارد (P =۰.۰۰۴) نتیجه گیری: با توجه به  تعداد کم گزارش خطا لازم است زمینه های لازم برای افزایش گزارش دهی صورت گیرد. ایجاد یک رابطه ی مثبت بین مدیران  با پرستاران و مهیا نمودن جوی مناسب در زمان گزارش دهی پیشنهاد می شود.

نویسندگان

منیژه قربانپور دیز

Student of MSc, Department of Nursing, School of Medical Sciences, Tarbiat Modares University,Tehran,Iran

سیما محمد خان کرمانشاهی

Assistant Professor of Nursing, Department of Nursing, School of Medical Sciences, Tarbiat Modares University,Tehran,

مجتبی صداقت

Associate professor, Community Medicine Specialist, Tehran University of Medical Science, Tehran, Iran

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • ۱-Alsulami Z, Choonara I, Conroy S Pediatric nurses’ adherence to ...
 • ۲-Agalu A, Ayele Y, Bedada W, Medication administration errors in ...
 • ۳-Masror D, Heydari khayat D, Joolaee S. Assessing patient safety ...
 • ۵-Neuspiel DR, Hyman D, Lane M. Quality improvement and patient ...
 • ۶-Goeckner B, Gladu M, Bradley J, Garmon Bibb SC, Hicks ...
 • ۷-Zagheri Tafreshi M, Rassouli M, Zayeri F, Pazookian M. Development ...
 • ۸-Gray J, Goldmann D. Medication errors in the neonatal intensive ...
 • ۹-Koren G. Trends of medication errors in hospitalized children. The ...
 • ۱۰-Potts AL, Barr FE, Gregory DF, Wright L, Patel NR. ...
 • Campino Villegas A, Lopez Herrera MC, Garcia Franco M. Medication ...
 • ۱۲-Cheragi MA, Manoocheri H, Mohammad nejad E, Ehsani SR. Types ...
 • ۱۳-Ehsani SR, Cheraghi MA, Nejati A, Salari A, Esmaeil poor ...
 • Kouhestani H, Baghcheghi N. Refusal in reporting medication errors from ...
 • ۱۵-Guchelar HJ, Colen HB, Kalmeijer MD, Hudson PT, Teepe-Twiss IM. ...
 • ۱۶-Mrayyon MT, Shishani K, Al-faouri L. Rate, causes and reporting ...
 • Kouhestani H, Baghcheghi N. Refusal in reporting medication errors from ...
 • ۱۷-Rahimi F, Rezaei SA, Baghaei R , Feizi R. Factors ...
 • Lisby M, Nielsen LP, Brock B, Mainz J. Errors in ...
 • ۱۹-Karen M, Mary A, Ginette P, Thomas V. Reporting of ...
 • Musarezaie A, Irajpoor A, Abdoli S, Ahmadi M, Momeni-Ghale Ghasemi ...
 • Mirzaei M, Khatony A, Safari Faramani R, Sepahvand E. Prevalence, ...
 • Osborne J, Blais K, Hayes S. Nurses’ perceptions: when is ...
 • Pape TM, Guerra DM, Muzquiz M, Bryant JB, Ingram M, ...
 • ۲۶-Mohammadnejad E, Hojjati H, Sharifnia SH, Ehsani SR. Amount and ...
 • Medical Sciences. ۲۰۱۲; ۲۱ (۱):۱۱۵-۹ ...
 • ۲۸-Ulanimo VM, Olearly–Kelley C, Connolly PM. Nurses perceptions of causes ...
 • Le Grognec C, Lazzarotti A, Marie-Joseph DA, Lorcerie B. Medication ...
 • Yaghoobi M, Navidian A, Charkhat-gorgich E, Salehiniya H. Nurses’ Perspectives ...
 • ۳۱-Tabatabaee S, GHamari M, SHarifi T, Kalhor R, Asadi M. ...
 • ۳۲-Keers RN, Williams SD, Cooke J et al. Causes of ...
 • ۳۳-Rahimi F, Ahangarzade rezaie S, Bagaie R, Fiezie A. Survey ...
 • Spânu F, Băban A, Bria M, Lucăcel R, Florian IŞ, ...
 • نمایش کامل مراجع