تاثیر الگوی توانمندسازی خانواده محور بر کیفیت زندگی کودکان سن مدرسه مبتلا به آسم

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 120

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JHPM-2-4_001

تاریخ نمایه سازی: 4 دی 1400

چکیده مقاله:

  مقدمه: آسم شایع ترین بیماری مزمن دوران کودکی است که بر کیفیت زندگی بیماران و خانواده های آن ها تاثیر می گذارد. این پژوهش با هدف تعیین تاثیر الگوی توانمندسازی خانواده محور بر کیفیت زندگی کودکان سن مدرسه مبتلا به آسم انجام شد.  مواد و روش ها: این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی است که ۱۷۲ کودک ۱۲-۶ ساله مبتلا به آسم به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و بر اساس مراجعه به کلینیک آسم و آلرژی بیمارستان افضلی پور کرمان به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه اطلاعات جمیت شناسی و "پرسشنامه کیفیت زندگی کودکان مبتلا به آسم" “PAQLQ: Pediatric Asthma Quality of Life Questionnaire”  بود. روایی محتوای ابزار با نظر سنجی از ۱۰ نفر از صاحب نظران و پایایی با استفاده از ضریب آلفا کرونباخ (۸۰/۰) مورد تایید قرار گرفت. الگوی توانمندسازی شامل ۴ مرحله (افزایش دانش، خودکارآمدی، عزت نفس و ارزشیابی) از طریق بحث گروهی، نمایش و مشارکت آموزشی برای گروه مداخله اجرا و پرسشنامه ها قبل و بعد از مداخله تکمیل گردیدند. برای تحلیل داده ها از SPSS نسخه ۱۶ استفاده شد.   یافته ها: قبل از مداخله دو گروه مداخله و کنترل از نظر متغیرهای جمعیت شناسی و میانگین نمرات کیفیت زندگی همسان شدند. اختلاف معناداری بعد از مداخله از نظر میانگین نمرات کیفیت زندگی مختص آسم بین دو گروه مشاهده گردید (۰۵/۰P<). بعلاوه، قبل و بعد از مداخله در گروه مداخله از نظر نمرات کیفیت زندگی تفاوت معناداری (۰۰۱/۰P<) مشاهده شد.   نتیجه گیری: اجرای الگوی توانمندسازی خانواده محور در افزایش کیفیت زندگی کودکان سن مدرسه مبتلا به آسم در ابعاد مختلف نشانه های جسمی، محدودیت فعالیت و عملکرد عاطفی موثر بود. لذا پیشنهاد می شود برای سایر بیماری ها نیز اجرا شود.   

کلیدواژه ها:

Family center empowerment model ، Quality of life ، Asthma ، School age children. ، الگوی توانمندسازی خانواده محور ، کیفیت زندگی ، آسم ، کودک سن مدرسه

نویسندگان

راحله رجبی

Razi School of Nursing and Midwifery, Kerman Medical University, Kerman, Iran.

سکینه سبزواری

Department of Medical Surgical, Razi School of Nursing and Midwifery, Kerman Medical University, Kerman, Iran. (Corresponding author)

فریبا برهانی

Medical Ethics Department, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

علی اکبر حقدوست

Statistics and Epidemiology Department, Health School, Kerman Medical University, Kerman, Iran.

نسرین بازرگان

, Pediatrics, Asthma and allergy specialist, Afzalipoor Hospital, Kerman, Iran.