همبستگی تعهد سازمانی و کیفیت زندگی کاری در کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرپل ذهاب

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 235

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JHPM-5-2_007

تاریخ نمایه سازی: 4 دی 1400

چکیده مقاله:

مقدمه: یکی از عوامل موثر و تعیین کننده تعهد سازمانی، کیفیت زندگی کاری کارکنان است که سازمان ها می تواند از کیفیت زندگی کاری بهتر در جهت جذب و حفظ کارکنان به سازمان استفاده کند. این مطالعه با هدف تعیین همبستگی تعهد سازمانی با کیفیت زندگی کاری در کارکنان شبکه بهداشت و درمان سرپل ذهاب انجام شده است. مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی-همبستگی در سال ۱۳۹۳ در شهرستان سرپل ذهاب انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات جمعیت شناختی، "پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و می یر" (Allen & Meyer’s Organizational Commitment Questionnaire) و "پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون"(Walton’s Quality of Working Life questionnaire) بود. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرپل ذهاب بود که همگی وارد مطالعه شدند (۳۳۲ نفر). روایی و پایایی ابزار ها در خارج و داخل کشور تایید شده است. در مطالعه حاضر روایی محتوا و صوری پرسشنامه ها بررسی و تائید شد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار اس پی اس اس نسخه ۱۶ استفاده شد. یافته ها: میانگین نمره تعهد سازمانی در این مطالعه ۵/۳ و میانگین نمره کیفیت زندگی کاری ۹/۲ از ۵ بود که در حد متوسط قرار داشت. بین دو متغیر یک همبستگی مثبت و معنی دار بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی وجود داشت (p<۰/۰۰۱,r=۰/۳۱). .قانون گرایی (r=۰/۳۳، p<۰/۰۰۱)، فرصت های رشد و امنیت مداوم(r=۰/۳۰،p>۰/۰۰۱) و توسعه قابلیت های انسانی (r=۰/۲۹، p<۰/۰۰۱) به ترتیب قوی ترین رابطه همبستگی را با تعهد سازمانی داشتند. نتیجه گیری: کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی رابطه همبستگی مثبتی داشتند. حمایت های مدیریتی و بهبود سرپرستی، ارایه برنامه های آموزشی و بهبود شرایط فیزیکی محیط کار پیشنهاد می شود.

نویسندگان

احسان زارعی

Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

فریبا احمدی

Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

عباس دانش کهن

Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

علی رمضانخانی

Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.