رابطه تیپ شخصیتی (D)و استرس ادراک شده با رفتارهای بهداشتی در زنان مبتلا به بیماری سرطان سینه

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 293

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJPN-1-4_004

تاریخ نمایه سازی: 4 دی 1400

چکیده مقاله:

مقدمه: امروزه نقش و اهمیت عوامل روانی- اجتماعی بر سلامت جسمانی افراد و نیز تاثیر ویژگی های شخصیتی در ابتلا به بیماری های روان تنی از جمله سرطان، موضوعاتی هستند که در حیطه ی روانشناسی سلامت مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته اند. در این راستا پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه تیپ شخصیتی D و استرس ادراک شده با رفتارهای بهداشتی در زنان مبتلا به بیماری سرطان سینه انجام شد. روش: در این مطالعه توصیفی به روش همبستگی،۶۰ نفر از زنان مبتلا به سرطان سینه بیمارستان گلستان شهر اهواز در سال ۱۳۹۲ به صورت نمونه در دسترس انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای پژوهش از آزمون های تیپ شخصیتی D (Denollet)، پرسشنامه استرس ادراک شده Perceived stress scale(Kohen) و پرسشنامه وضعیت بهداشتی Loge و Kass استفاده شد. داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS v.۲۰ و آمار توصیفی و تحلیل رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: در این پژوهش بین تیپ شخصیت Dو استرس ادراک شده با رفتار بهداشتی به ترتیب رابطه معکوس و معنادار (۵۶/۰r=- و ۰۱/۰< P) و ( ۳۴/۰r = - و ۰۵/۰< P) وجود داشت. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که متغیرهای تیپ شخصیت D و استرس ادراک شده پیش بینی کننده خوبی برای رفتارهای بهداشتی بیماران مبتلا به سرطان سینه هستند. نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که در رفتار بهداشتی بیماران مبتلا به سرطان سینه عوامل فردی به ویژه عاطفه ی منفی، بازداری اجتماعی و نیز عوامل ادراکی مانند استرس ادراک شده نقش تعیین کننده ای دارند. بر این اساس توجه به ویژگی های تیپ شخصیتی D و استرس ادراک شده به عنوان عوامل پیش بینی کننده رفتار بهداشتی در بیماران مبتلا به سرطان سینه ضروری است.

کلیدواژه ها: