بررسی تاثیر اعتماد سازمانی بر رفتار سازمانی با نقش میانجی هویت سازمانی و تعهد سازمانی (مطالعه موردی: گمرکات مازندران)

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 526

فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MLABCONF01_057

تاریخ نمایه سازی: 22 آذر 1400

چکیده مقاله:

جهت افزایش بهبود رفتار سازمانی توجه به شناخت سازمان و اعتماد و تعهد مهم است، چراکه این عوامل در سازمانهای موفق رابطه معناداری با رفتار سازمانی نشان دادهاند. هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر اعتماد سازمانی بر رفتار سازمانی با نقش میانجی هویت سازمانی و تعهد سازمانی میباشد. این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی و ازنظر روش در زمره پژوهشهای توصیفی از شاخه پیمایشی محسوب می شود. جامعه آماری پژوهش حاضر کارکنان گمرک در سطح استان مازندران میباشد که تعداد آنها ۲۱۵ نفر است که حجم نمونه بر اساس جدول مورگان ۱۳۵ به دست آمده است و پرسشنامه ها به صورت خوشه ای و تصادفی ساده در اختیار کارکنان قرارگرفته است. اطلاعات تحقیق به کمک نرم افزار SMART PLS-SPSS و با استفاده از آزمونهای آماری، توصیفی و استنباطی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان میدهد که تمامی فرضیات پژوهش مورد تایید قرارگرفته اند و هویت سازمانی و تعهد سازمانی به طور معناداری میان اعتماد سازمانی و رفتار سازمانی نقش میانجی ایفا میکند و باتوجه به ضرایب تاثیر بدست آمده بین متغیرها، اعتماد سازمانی بیشترین تاثیر را بر هویت سازمانی دارد.

نویسندگان

پروانه زراعتی فوکلائی

استادیار دانشگاه آزاد، واحد جویبا ر

فاطمه وجدانی

دانشجوی ارشد مدیریت بازرگانی موسسه آموزش عالی پارسا