تحلیل حساسیت و بهینه سازی یک سیستم تولید همزمان بر پایه حرارت بازیافتی جهت کاربرد صنعتی

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 181

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CFD19_112

تاریخ نمایه سازی: 14 آذر 1400

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر به بررسی ترمودینامیکی یک سیستم ترکیبی تولید همزمان با استفاده از حرارت بازیافتی می پردازد. مدل مورد بررسی برای تولید توان و سرمایش و برای سیال عامل های جدید طراحیشده و از دیدگاه انرژی و اگزرژی مورد تحلی و بهینه سازی واقع شده است. همچنین برای نشان دادن تاثیر بعضی پارامتر ها، تحلیل پارامتری برای سیستم صورت گرفته و تاثیر اجزای مختلف بر عملکردسیستم مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که بیشترین ضریب عملکرد سیکل ترکیبی برای سیال عامل R۱۲۳۳zd(E) ولی بیشترین راندمان اگزرژی مربوط به سیال عامل R۶۰۰a کندانسور و در سیک رانکین برابر ۲۰ درصد برای بویلر و در سیکل تبرید تراکمی برابر ۱۸ درصد و برای کمپرسور محاسبه شده است. همچنین نتایج بهینه سازی نشان می دهد که راندمان اگزرژی سیستم دارای مقدار بهینه ای نسبت به دمای بویلرمی باشد ودر حالت بهینه، مقادیر حرارت جذب شده در اوپراتور، حرارت دفع شده در کندانسور و توان تولیدی به ترتیب برابر ۱۳۵/۲، ۴۹۳/۹، ۲۹/۰۱ کیلووات می باشد. نتایج این بررسی می تواند برای طراحی و بهینه سازی سیکل تولید همزمان توان و سرمایش با استفاده از حرارت بازیافتی برای کارخانجات تولید سرامیک وامثال آن مورد استفاده قرار بگیرد.

نویسندگان

محمدعلی صباغی

دانشجوی دکتری، دانشگاه یزد، یزد

محمد سفید

استاد، دانشگاه یزد، یزد