ارزیابی سیستم نگهدارنده توده سنگ های افیولیت ملانژ در تونل آزاد

سال انتشار:

1389

نوع سند:

مقاله ژورنالی

زبان:

انگلیسی

مشاهده:

72

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JGEO-6-3_006

تاریخ نمایه سازی: 30 آبان 1400

چکیده مقاله:

یکی از مهم ترین وظایف مهندسین طراح سازه های زیرزمینی، فراهم نمودن بهترین روش جهت تامین پایداری سازه با توجه به شرایط و ویژگی ه ای ژئوتکتیکی طرح می باشد. بهدلیل اینکه بهدست آوردن پارامترهای دقیق طراحی در روش های مختلف، مشکل و پ رهزینه است، لذا رو ش های تجربی جهت تحلیل پایداری در سطح وسیعی مورد استفاده قرار م یگیرد. در این تحقیق با استفاده از مطالعات آزمایشگاهی، بررس ی های صحرایی و حفاری گمانه های اکتشافی، کیفیت مهندسی تودهسنگ های افیولیت ملانژی مسیر تونل آزاد بررسی شده است. بعد از انجام طبقه بندیهای مهندسی توده سنگ آر ام آر (RMR)، کیو (Q) و جی اس آی (GSI)، برآوردی از ویژگی های ژئومکانیکی توده سنگ بهدست آمده است. سیستم نگهدارندهی مناسب برای تونل با دهانهی ۶ متری با استفاده از روش های پیشنهادی بینیاوسکی، بارتن و همچنین معیار سینگ و گوئل بر اساس پتانسیل لهیدگی زمین تخمین زده شده و در نهایت پایداری تونل مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است.

نویسندگان

حسنشجاعی،
حسن شجاعی،

گروه زمین شناسی مهندسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس تهران، تهران، ایران

AliUromeihy
Ali Uromeihy

Faculty of Basic Sciences,Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran

هادیشریفی
هادی شریفی

گروه زمین شناسی مهندسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس تهران، تهران، ایران