بررسی تاثیر فرهنگ تسهیم دانش بر قصد اشتراک گذاری دانش( مطالعه موردی: ادارات امور مالیاتی استان فارس)

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 217

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EMCONF08_329

تاریخ نمایه سازی: 25 آبان 1400

چکیده مقاله:

اشتراک دانش مهمترین بخش و چالش مدیریت دانش است که کمک به دیگران برای حل مسئله، تصمیم گیری و افزایش کارایی شغلی در محیطهای کاری را به دنبال دارد. اشتراک گذاری دانش مستلزم تمایل افراد و گروه ها در سازمان به نشر دانش است. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر فرهنگ تسهیم دانش بر قصد اشتراک گذاری دانش در ادارات امور مالیاتی استان فارس بوده و جامعه آماری کلیه کارمندان، کارشناسان و مدیران مشغول در ادارات امور مالیاتی استان فارس میباشد. پژوهش در دو ماهه انتهایی سال۹۹ و چهار ماهه اول سال ۱۴۰۰ به انجام رسیده و از بین جامعه آماری نمونه ای با حجم ۳۵۶ نفر با استفاده از نمونه گیری تصادفی جهت جمع آوری داده ها انتخاب گردید. برای جمع آوری داده های مربوط به فرهنگ تسهیم دانش از پرسشنامه اسلام و همکاران((۲۰۱۵ و برای جمع آوری داده های مربوط به قصد اشتراک گذاری دانش از پرسشنامه چناماننی و همکاران((۲۰۱۲ استفاده گردید. برای بررسی روابط بین متغیرهای تحقیق و بررسی فرضیات از تکنیک معادلات ساختاری استفاده شده و تجزیه و تحلیل توسط نرم افزارهایSPSS و SmartPLS انجام شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که فرهنگ تسهیم دانش اثر مثبت و معنیداری بر قصد اشتراک گذاری دانش داشته و با توجه به R۲ گزارش شده فرهنگ تسهیم دانش توانایی تبیین ۶۱ درصد از تغییرات قصد اشتراک گذاری دانش را دارد که قابل توجه میباشد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

خلیل صفری

استادیار گروه مدیریت بازرگانی و مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

رسول رضائیان

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه پیام نور شیراز