بررسی خصوصیات رشد و تولید مثل ماهی کاوار (Squalius Lepidus Heckel, ۱۸۴۳) در منطقه چشمه دیمه رودخانه زاینده رود

سال انتشار: 1390
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 95

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ISFJ-20-2_012

تاریخ نمایه سازی: 24 آبان 1400

چکیده مقاله:

در این مطالعه ساختار جمعیتی و ویژگی های تولید مثلی ماهی کاوار  Heckel, ۱۸۴۳)   (Squalius lepidus که یکی از ماهیان بومی رودخانه زاینده رود است، مورد بررسی قرا ر گرفت. نمونه برداری بطور ماهانه بین سالهای ۸۶-۱۳۸۵ طی یک دوره ۱۲ ماهه با استفاده از یک دستگاه تور پرتابی (ماشک) در محل چشمه دیمه، یکی از سرچشمه های رودخانه زاینده رود در استان چهار محال و بختیاری انجام گردید. گروه سنی ماهیان نمونه برداری شده (۴۱۵ ماهی) از +۱ تا +۴ برای هر دو جنس تعیین گردید. نسبت جنسی ماهیان صید شده برابر ۱:۳ (نر: ماده) بود. بیشینه طول چنگالی و وزن ماده ها بترتیب برابر۰/۱۶۳ میلیمتر و ۷۱/۶۳ گرم و برای نرها ۰/۱۵۶میلیمتر و ۴۵/۵۰ گرم ثبت گردید. کمینه،  بیشینه و میانگین (± انحراف استاندارد) هم آوری مطلق بترتیب برابر با ۱۱۶۱، ۱۲۹۵۳ و ۲۱۶۹±۴۲۷۹ و متوسط (± انحراف استاندارد) هم آوری نسبی ۳/۴۹ ±۴/۱۴۸ (تخم به ازای هرکیلوگرم وزن بدن) محاسبه شد. نتایج شاخص رسیدگی جنسی (GSI) و نیز وجود تخم هایی با اندازه های متفاوت در تخمدان در ماههای مختلف، بیانگر تخم ریزی این گونه طی یک دوره نسبتا طولانی بود (اردیبهشت تا مرداد ماه) که آن را در مجموعه ماهیان تخم ریز ادواری (Intermittent spawner) قرار می دهد. پارامترهای رشد برتالانفی  به روش بیشینه پردازی براساس داده های اندازه - سن در جنس ماده (۱۶۲/۰=K در سال، ۲۳۲=L∞ میلیمتر و ۴۲۷/۰ - =t۰ سال) و برای جنس نر (۱۳۶/۰= K در سال، ۲۱۷=L∞ میلیمتر و ۸۴۷/۰- =t۰ سال) برآورد گردید. رابطه طول - وزن در جنس نر ۸۲۷/۲L۰۰۰۰۵/۰=W (۸۶۰/۰=۲r) و برای جنس ماده ۸۵۵/۲L۰۰۰۰۵/۰=W (۸۵۹/۰=۲r) بدست آمد. براساس مقادیرb بدست آمده، از رابطه طول - وزن هر دو جنس رشد آلومتریک منفی را نشان دادند.

کلیدواژه ها:

Squalius lepidus ، GSI ، Reproduction ، Zayandeh-Rud River ، Iran ، Squalius lepidus ، شاخص رسیدگی جنسی (GSI) ، تولید مثل٬ زاینده رود