ترکیب مفهومی در علوم انسانی:

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 71

فایل این مقاله در 28 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_MTOD-19-77_005

تاریخ نمایه سازی: 6 آبان 1400

چکیده مقاله:

نحوه نضجگی ری و توسعه مفاهیم جدید علمی در ذهن دانشمندان یکی از نقاط تمرکز اصلی و مشترکفلاسفه علم، تار یخ نگاران علم و متخصصان علوم شناختی بوده است. مدلهای نظ ری بوجود آمده در اینزمینه تلاش کردهاند تا بطور دقیق به توصیف ساز و کارهایی بپردازند که از خلال آنها مفاهیم و ساختارهایمفهومی در دنیای علم ظهور میکنند. این ذخائر نظ ری در عین حال عمدتا با نگاه به تحولات علوم طبیعیشکل گرفتهاند. در مقاله حاضر تلاش کردهایم تا آن ذخائر نظ ری را برای مطالعه یک نمونه مهم از توسعهمفهومی در علوم انسانی به کار بگیر یم و محک بزنیم. فرایند تار یخی نضج گی ری و توسعه مفهوم نظام ملینوآو ری در ذهنیت جمعی نظر یه پردازان حلقه آلبورگ را با اتکا بر یک مدل ترکیب مفهومی بازسا زی و تحلیلکرده ایم. نتایج تحلیلهای ما حاکی از آن است که امتزاج مفهومی در علوم انسانی و علوم طبیعی از خطوطعام یک الگ وی مشابه پیر وی میکنند. این تحلیلها در عین حال نشان میدهند فرایند ترکیب مفهومی درعلوم انسانی از پیچیدگی بیشت ری برخوردار است و به آسانی تن به یک الگور یتم دقیق نمیدهد

کلیدواژه ها:

ترکیب مفهومی ، تار یخ نگا ری ، علوم شناختی ، نظام ملی نوآو ری ، حلقه آلبورگ

نویسندگان