ارائه الگویی برای سیستم مدیریت ایمنی راهها درایران

سال انتشار: 1385
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,939

فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

TTC07_010

تاریخ نمایه سازی: 22 تیر 1385

چکیده مقاله:

در جامعه صنعتی امروزبه علت در کنار هم قرار گرفتن انسان ، محیط و ماشین آلات صنعتی همواره خطر وقوع حادثه وآسیب برای انسانها وجوددارد . درمبحث ایمنی صنعتی استانداردهایی برای شناسایی و مـدیریت خطرات وحوادث ناشی ازکار تدوین شده که تحت عنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای از آنهـا یاد می شود که براساس آن ایمنی به صورت سیستمی در چرخه مدیریت وا رد می شود . حوادث جاده ای نیز نتیجه عوامل متعدد مرتبط به هم هستند که کاهش آنها بدون در نظر گرفتن تمامی این عوامل ممکن نخواهد بود . برا ین اساس درکشورهای توسعه یافته از سالها پیش فعالیتهای منظمی با مـشارکت نهادهای مرتبط با تصادفات در قالب سیستم های مدیریت ایمنی راهها اجرا می شوند که نتایج قابل تـوجهی براثرآن به دست آمده است . در سیستم مدیریت ایمنی راهها تمام عوامل مؤثر در ایمنی حمل و نقل در یـک سیستم قرارگرفته و درجهت افزایش سطح ایمنی در قالب استراتژیها، اهداف وبرنامه های مشخص تنظیم می شوند . دراین مقاله ضمن بررسی س یستمهای مدیریت ایمنی درصنعت، سیستم مدیریت ایمنی راههـا وروش پیاده سازی آ ن مورد بررسی قرار میگیرد و نیز با توجه به مشکلات ومسائل اساسـی ا یمنی راههـا درا یـران ویژ گیها ی کلی سیستم مدیریت ایمنی راهها درا یران ارائه میشود .

نویسندگان

حسن کرد

کارشناس ارشد مهندسی صنایع گرایش سیستم و بهره وری دانشگاه علم و صنعت ای

جعفر شهامت

کارشناس ارشد مهندسی عمران گرایش راه و ترابری دانشگاه علم و صنعت ایران