ارزیابی نقش اعتماد سازمانی در تاثیر رهبری تحول آفرین و شفافیت در ارتباط سازمانی بر گرایش به تغییر کارکنان

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 366

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IRCMS02_010

تاریخ نمایه سازی: 19 مهر 1400

چکیده مقاله:

هدف از انجام این پژوهش ارزیابی نقش اعتماد سازمانی در تاثیر رهبری تحول آفرین و شفافیت در ارتباط سازمانی بر گرایش به تغییر کارکنان در شرکت مخابرات تهران می باشد. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از منظر گردآوری داده ها توصیفی-پیمایشی می باشد. جامعه مورد بررسی در این تحقیق کارکنان شرکت مخابرات تهران به تعداد ۶۰۰ می باشند. روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده میباشد. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان برابر با ۲۴۲ نفر محاسبه شد. داده های گردآوری شده از طریق نرم افزار spss۱۹ و Smart-PLS۲ مورد تحلیل قرار گرفتند و با کمک مدلسازی معادلات ساختاری فرضیه های تحقیق بررسی شدند. نتایج به دست آمده از تحقیق نشان داد که رهبری تحول گرا و اعتماد بر پذیرش تغییر موثر بوده و ارتباط شفاف سازمانی بر اعتماد سازمانی تاثیر دارد.

کلیدواژه ها:

اعتماد سازمانی ، رهبری تحول آفرین ، شفافیت در ارتباط سازمانی ، گرایش به تغییر کارکنان

نویسندگان

لیلی ثابتی چوبدار

مدیریت کسب و کار گرایش بازار یابی، دانشگاه پیام نور گرمسار

سمیه جهانگیری

مدیریت کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی ، دانشگاه پیام نور گرمسار

مهدی فرنیا

مدیریت کسب و کار گرایش استراتژی، دانشگاه پیام نور گرمسار