روش های اصلی اصطلاح سازی زبان فارسی در آینه زبان روسی

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 250

فایل این مقاله در 26 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_LRR-10-6_005

تاریخ نمایه سازی: 18 مهر 1400

چکیده مقاله:

پژوهش­های ساخت واژی اصطلاحات طی چند دهه اخیر با توجه به نقش عمده­ نتایج آن­ها در مواردی همچون ترجمه اصطلاحات و متون فنی اهمیت زیادی یافته­اند. برای انجام این قبیل پژوهش­ها وجود یک نظام مرجع دسته­بندی روش­های ساخت، ضروری است. در زبان روسی پژوهشگران مختلفی به بررسی این روش­ها پرداخته­اند. ماحصل آن دستیابی به نظامی یکپارچه است که بیشتر اصطلاح­شناسان در آن توافق کرده­اند. در زبان فارسی نیز فرهنگستان زبان و ادب فارسی دسته­بندی کلی از روش­های اصطلاح­سازی ارائه کرده است که تفاوت­هایی با زبان روسی دارد. در این کار پژوهشی قصد داریم با تکیه بر نظام دسته بندی روش های اصطلاح سازی در روسی نظام مشابهی را برای زبان فارسی ارائه کنیم. از نظام دسته بندی حاصل می توان هم در پژوهش­های تطبیقی زبان های روسی و فارسی و هم در مطالعات تک­زبانه فارسی و تکمیل دسته­بندی ارائه شده از سوی فرهنگستان بهره جست.    

کلیدواژه ها:

نویسندگان

سونیا سادات محمودیان

Phd Candidate, Tarbiat modares university, Tehran, Iran

هادی بهارلو

Assiatant professor, Tarbiat modares university, Tehran, Iran

آبتین گلکار

Assiatant professor, Tarbiat modares university, Tehran, Iran

میریلا احمدی

Associate Professor, Tarbiat modares university, Tehran, Iran

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • • Григорян, А.А. (۲۰۰۹). Способы образования терминов группы «документоведение» // ...
 • • Гринев-Гриневич, С.В. (۲۰۰۸). Терминоведение. – М.: издательский центр академия. ...
 • • Даниленко, В.П. (۱۹۷۷). Русская терминология: Опыт лингвистического описания. – ...
 • • Жержова, А.Ю. (۲۰۱۶). Контекстуальный перевод адъективной терминологии в области ...
 • • Крысин, Л.П. (۲۰۰۳). Толковый словарь иноязычных слов. М ...
 • • Лейчик, В.М. (۲۰۰۰). Предмет, метод и структура терминоведения. М: ...
 • • Лотте, Д.С. (۱۹۳۱) Очередные задачи научно-технической терминологии. – М.: ...
 • • Прохорова, В.Н. (۱۹۹۶). Русская терминология: Лексико-семантическое образование. – М.: ...
 • • Сложеникина, Ю.В. (۲۰۱۶). Основы терминологии. Лингвистические аспекты теории термина. ...
 • • Татаринов, В.А. (۱۹۹۶). Теория терминоведения. Теория термина: история и ...
 • • Филатова Н.И., Янполова А.А. (۲۰۱۷). Функции терминологии в PR-текстах ...
 • • Хакимова, Г.Г. (۲۰۱۲)ю Развитие терминологии как отдельной дисциплины и ...
 • • Шукурова, Т.Ф. (۲۰۱۴). Структурно-семантический анализ терминологии генетики в английском, ...
 • • Academy of Persian Language and Literature (۲۰۰۹). Principles and ...
 • • Alavi, S.M. (۲۰۱۲). “Development of scientific register of Persian, ...
 • • Danilenko, V.P. (۱۹۷۷). Russian Terminology: Experiencing Linguistic Description. Moscow: ...
 • • Farshidvard, kh. (۲۰۰۱). Word Formation and Translation of Scientific ...
 • • Filatov N.I., Yanpolova A.A. (۲۰۱۷). Terminology Functions in PR ...
 • • Ghannat Abadi, M. (۲۰۱۳).“Wording or word formation? Tehran: Proceedings ...
 • • Grigoryan, А.А. (۲۰۰۹). Methods of Formation of the Terms ...
 • • Grinev-Grinevich, S.V. (۲۰۰۸). Terminology. Moscow: Publishing Center Academy. [In ...
 • • Hosseini, M.; Amini, H.A.; Nemati, M.A. (۲۰۱۴). Classification of ...
 • • Kafi, A. ( ۱۹۹۶). Scientific Fundamentals of Word Formation ...
 • • Khakimova, G.G. (۲۰۱۲) Development of Terminology as a Separate ...
 • • Krysin, L.P. (۲۰۰۳). Explanatory Dictionary of Foreign Words. Moscow ...
 • • Leychik, V.M. (۲۰۰۰). The Subject, Method and Structure of ...
 • • Lotte, D.S. (۱۹۳۱) Immediate Tasks of Scientific and Technical ...
 • • Majd, O. (۲۰۰۶). Types of Word Formation Processes and ...
 • • Mir Zendedel, A. (۱۹۹۷). Dictionary of Mechanical Engineering. Tehran: ...
 • • Mirzayi Hesariyan, M.B.; Aghagolzadeh, F.; Kord Zafaranlu Kambuziya; A; ...
 • • Mohammadi, M; Baharloo, H; Haghzare, D. (۲۰۱۸). “Investigating basic ...
 • • Parvizi, N. (۲۰۰۵). “Semantic indicators of the words of ...
 • • Prokhorova, V.N. (۱۹۹۶). Russian Terminology: Lexical-semantic Education. Moscow: Publishing ...
 • • Sadegi, A.A. (۱۹۹۲). Ways of Word Formation in Modern ...
 • • Samaei, F. (۲۰۰۴). Schools of Terminology and Trends of ...
 • • Same’i, H. (۱۹۹۷). “Templates of word formation in Persian”. ...
 • • Samiei Gilani, A. (۲۰۰۰). The Combination and Derivation of ...
 • • Sayyidi, S.H. (۲۰۱۵). “Semantic change of Arabic words in ...
 • • Shiri, M. & N. Hejazi, (۲۰۱۸), Investigating the evolution ...
 • • Shukurova, T.F. (۲۰۱۴). Structural and Semantic Analysis of the ...
 • • Slozhenkina, Yu.V. (۲۰۱۶). Basics of Terminology. Linguistic Aspects of ...
 • • Tatarinov, V.A. (۱۹۹۶). Theory of Terminology. Theory of the ...
 • • Vosoughi, H. (۲۰۰۴). Terminology and Lexicography in Farsi. Tehran: ...
 • • Yartseva, V.N. (۱۹۹۰). Linguistic- Encyclopedic Dictionary. [In Russian] ...
 • • Zherzhova, A.Yu. (۲۰۱۶). Contextual Translation of Adjective Terminology in ...
 • • اصول و ضوابط واژه گزینی همراه با شرح و ...
 • • پرویزی، نسرین (۱۳۸۴). «شاخص های معناشناختی واژه های فرهنگستان ...
 • • حسینی معصوم، سید محمد و همکاران (۱۳۹۳). «طبقه بندی ...
 • • سامعی، حسین (۱۳۷۶). «الگوهای واژه سازی در زبان فارسی. ...
 • • سمائی، فرشید (۱۳۸۳) . «مکاتب اصطلاح شناسی و گرایش ...
 • • سمیعی گیلانی، احمد (۱۳۷۹). ترکیب و اشتقاق دو راه ...
 • • سیدی، سید حسین (۱۳۹۴). «تغییر معنایی در واژگان قرآن. ...
 • • شیری، معصومه و نصرت حجازی (۱۳۹۷). «سیر تطور در ...
 • • صادقی، علی اشرف (۱۳۷۱). شیوه ها و امکانات واژه ...
 • • علوی، سیدمسعود (۱۳۹۱). «پرورش گونه علمی زبان فارسی، مطالعه ...
 • • فرشیدورد، خسرو (۱۳۸۰). لغت سازی و وضع و ترجمه ...
 • • قنات آبادی، مهدیه (۱۳۹۱). «واژه گزینی یا واژه سازی؟». ...
 • • کافی، علی (۱۳۷۴). مبانی علمی واژه سازی و واژه ...
 • • مجد، امید (۱۳۸۴). شیوه های لغت سازی و اصطلاح ...
 • • محمدی، محمدرضا و همکاران (۱۳۹۷). «نگاهی به فرایند واژه ...
 • • میرزنده دل، احمد (۱۳۷۶). فرهنگ مهندسی مکانیک. تهران: امیرکبیر ...
 • • میرزایی حصاریان، محمدباقر و همکاران (۱۳۹۵). «سطح بندی متون ...
 • • وثوقی، حسین (۱۳۸۳). واژه شناسی و فرهنگ نگاری در ...
 • نمایش کامل مراجع