ارزیابی سطوح مختلف عصاره کور بر صفات عملکردی جوجه های گوشتی چالش یافته با آفلاتوکسین و اکراتوکسین

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 188

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

LFACONF01_067

تاریخ نمایه سازی: 16 مهر 1400

چکیده مقاله:

مقدمه: در بسیاری از نقاط دنیا، خوراک طیور با آلودگی مایکوتوکسینی مواجه است که متابولیتهای قارچی یا کپکهای رشدیافته بر محصولات مزرعه ای یا غلات ذخیره شده هستند. مایکوتوکسینها حتی در غلظتهای پایین برای طیور مضر بوده و اثر خود را در بدن طیور از طریق تغییر در وظایف متابولیکی طبیعی در اندامهای مختلف اعمال میکنند. گیاه کور با دارا بودن ترکیبات فنلی در برگ و جوانه ها دارای خواص ضدقارچ، ضد التهاب و ضد میکروبی است. در این تحقیق سعی شد با بررسی صفات عملکردی، تاثیر سطوح مختلف عصاره هیدروالکلی الکلی گیاه کور بر جوجه های گوشتی چالش یافته با مایکوتوکسینها بررسی شود.مواد و روش ها: در این آزمایش از ۲۸۸ قطعه جوجه خروس گوشتی یک روزه سویه راس ۳۰۸ در قالب طرح کاملا تصادفی با ۹ تیمار، ۴ تکرار و ۸ پرنده در هر تکرار استفاده شد. تیمارهای آزمایشی عبارتند از: (۱ جیره شاهد (بدون ه یچ افزودنی)، (۲ جیره شاهد+ دو ppm آفلاتوکسین B۱، ( ۳ جیره شاهد+ دوppm اکراتوکسین A، ( ۴ جیره شاهد+ دو ppm آفلاتوکسین +B۱ ۲۵۰میلی گرم در کیلوگرم عصاره کور، (۵ جیره شاهد+ دو ppm آفلاتوکسین ۵۰۰ +B۱ میلی گرم در کیلوگرم عصاره کور، (۶ جیره شاهد+ دو ppm آفلاتوکسین ۷۵۰ +B۱ میلی گرم در کیلوگرم عصاره کور، (۷ جیره شاهد+ دوppm اکراتوکسین + A ۲۵۰میلی گرم در کیلوگرم عصاره کور، (۸ جیره شاهد+ دوppm اکراتوکسین ۵۰۰ + A میلی گرم در کیلوگرم عصاره کور، (۹ جیره شاهد+ دوppm اکراتوکسین ۷۵۰ + A میلی گرم در کیلوگرم عصاره کور. میوه کور جمع آوری و پس از خشک شدن عصاره هیدروالکلی آن (نسبت آب و الکل ۵۰ درصد) تهیه شد. برای تغذیه جوجه ها از برنامه سه مرحله ای جیره آغازین ۱) تا ۱۰ روزگی)، رشد ۱۱) تا ۲۴ روزگی) و پایانی ۲۵) تا ۴۲ روزگی ا ستفاده شد. جیره ها بر اساس احتیاجات تو صیه شده توسط کمپانی راس و با استفاده از نرم افزار UFFDA تنظیم گردید. مصرف خوراک، افزایش وزن و ضریب تبدیل خوراک به صورت دوره ای محاسبه شد. داده ها به وسیله نرم افزار SAS و رویه خطی تجزیه و تحلیل آماری و مقایسه میانگین ها با استفاده از آزمون توکی در سطح خطای ۵ درصد انجام شد.نتایج و بحث: در کل دوره آزمایشی، کمترین مصرف خوراک و افزایش وزن در تیمارهای آلوده به آفلاتوکسین و اکراتوکسین (تیمارهای ۲ و (۳ مشاهده شد که اختلاف معنیداری با تیمار شاهد داشتند ( .(P<۰/۰۵ کمترین ضریب تبدیل خوراک در تیمار شاهد مشاهده شد .(P<۰/۰۵) افزودن ۷۵۰ میلی گرم در کیلوگرم عصاره کور در جیره های آلوده به آفلاتوکسین، موجب افزایش معنیدار افزایش وزن و مصرف خوراک و کاهش ضریب تبدیل غذایی در مقایسه با تیمار کنترل منفی آفلاتوکسین شد .(P<۰/۰۵) در جیره های آلوده به اکراتوکسین، سطح ۷۵۰ میلی گرم در کیلوگرم عصاره موجب افزایش معنیدار مصرف خوراک و افزایش وزن در کل دوره آزمایش شد ( .(P<۰/۰۵ عصاره کور با داشتن ترکیبات فنلی و خاصیت آنتی اکسیدانی ناشی از این ترکیبات در کاهش آسیب وارده به کبد در نتیجه مصرف سموم، نقش مهمی داشته و موجب بهبود صفات عملکردی در جوجه های گوشتی شد.نتیجه گیری کلی: در نتیجه گیری کلی میتوان بیان داشت استفاده از سطح ۷۵۰ میلی گرم در کیلوگرم عصاره کور موجب بهبود عملکرد جوجه های گوشتی چالش یافته با آفلاتوکسین شد و این مهم را میرساند که میتواند در آینده زمینه مطالعه بیشتری در جهت استفاده از عصاره های گیاهی در تحقیقات سموم باشد.

نویسندگان

پویان مالکی نژاد

دانشجوی دکتری، گروه علوم دامی، دانشگاه بیرجند

نظر افضلی

استاد گروه علوم دامی ، دانشگاه بیرجند

سیدهمایون فرهنگفر

استاد گروه علوم دامی ، دانشگاه بیرجند

آرش امیدی

استاد، گروه بهداشت خوراک دام، دانشگاه شیراز،

عباس محمدی

دانشیار گروه گیاه پزشکی، دانشگاه بیرجند